Regulamin konkursu w Intermarche w Brzegu Dolnym

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o. o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. Sponsorem konkursu jest Intermarche, al. Jerozolimskie 31, 56-120 Brzeg Dolny, NIP 782-21-65-357 , zwany dalej Sponsorem.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz Sponsora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze i Sponsorze konkursu.
 6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 8. Informacje o konkursie będą dostępne w Intermarche w Brzegu Dolnym oraz na stronie www.kuriergmin.pl

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 10 maja do 2 czerwca 2016 r.
 2. Zasady konkursu:-Klient kupuje Kurier Gmin.– Przy kasie dostaje Kupon Konkursowy i pierwszą naklejkę.– Przez kolejne tygodnie maja zbiera łącznie 4 naklejki (dowolnego koloru).– Uczestnik konkursu uzupełnia otrzymany kupon i wraz z kompletem naklejek, odpowiedzią na pytanie konkursowe i podpisem wrzuca go do urny znajdującej się w Intermarche w Brzegu Dolnym.

  – Kupony należy wrzucać do 2 czerwca.

  – Spośród wszystkich odpowiedzi wybierzemy 3 najciekawsze i ogłosimy w 7 czerwca 2016 w Kurierze Gmin i na www.kuriergmin.pl

  Podpis jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu niniejszego konkursu.

III. Nagrody

Nagrodę stanowią 3 bony o wartości 100 zł każdy. Bony do wykorzystania w Intermarche.

Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Nagrodę otrzymają autorzy najciekawszych odpowiedzi.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody na łamach tygodnika Kurier Gmin (7 czerwca 2016 r.) oraz w Intermarche w Brzegu Dolnym.
 2. Dane Zwycięzcy, jego wizerunek oraz odpowiedź na pytanie konkursowe zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, jak również w tygodniku „Kurier Gmin” i na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Zwycięzcy zobowiązani są do odbioru nagród w terminie do 10 czerwca 2016 r. w Intermarche, al. Jerozolimskie 31, 56-120 Brzeg Dolny w Punkcie Obsługi Klienta.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz swojego wizerunku zgodnie z potrzebami konkursu.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl