Reklama
Reklama

blog_1_600x150


Co jest majątkiem osobistym w małżeństwie?


Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Tak, dla wielu z nas jest oczywiste, że wstępując w związek małżeński, tworząc najmniejszą komórkę społeczną- uwspólniamy nasz majątek, innymi słowy: co moje to i twoje. Okazuje się, że nie zawsze tak jest. Często dopiero przy podziale majątku po rozwodzie “dowiadujemy się”, że dom który uważaliśmy za swój, od początku do nas nie należał. Co jest więc nasze wspólne co do tej wspólności nie wchodzi?
Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego należą w szczególności : pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Jednocześnie w art. 33 ww. kodeksu ustawodawca precyzuje jaki majątek nie wchodzi do majątku wspólnego i tworzy tym samym majątek osobisty każdego z małżonków.
Pamiętajmy więc, że między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej będą stanowić nasz majątek odrębny. Również przedmioty majątkowe, które małżonek nabył przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę będą stanowić jego majątek odrębny- chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Oczywistym jest również fakt, że przedmioty służące zaspokajaniu osobistych potrzeb małżonka oraz wszelkie prawa niezbywalne, które służą wyłącznie jemu, też stanowią jego odrębny majątek.
Co do zasady wspólne nie stają się również przedmioty, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę. Niemniej jednak renta należna poszkodowanemu małżonkowi z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, jest składnikiem majątku wspólnego. Wyłączenie to uzasadnione jest tym, że tak rozumiana renta stanowi ekwiwalent wynagrodzenia za pracę, które jak wiadomo do majątku wspólnego należy.
Kolejnym składnikiem, jaki ustawodawca wyłączył z majątku wspólnego są wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej jednego małżonka. Bez znaczenia przy tym jest fakt czy te wierzytelności są wymagalne czy nie. Ważne jest natomiast aby nie były one pobrane czy wypłacone, bo jako takie- wchodzą już do majątku wspólnego.
Majątek odrębny stanowią również nagrody za osobiste osiągnięcia, takie jak nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne czy uzyskane w konkursach a także nagrody za osiągnięcia, które są pozbawione twórczego charakteru, takie jak np. nagrody sportowe. Podobnie odrębnym majątkiem będą prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
Dodatkowo, zgodnie z zasada surrogacji, prawo nabyte w zamian za jakieś inne prawo, pochodzące z majątku osobistego, przynależy do majątku osobistego. Oznacza to, że jeśli za pieniądze uzyskane ze sprzedaży jakiegoś przedmiotu będącego naszą wyłączną własnością, kupimy inny przedmiot, to również ten przedmiot będzie wyłączony z majątku wspólnego.
Pamiętajmy również, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Aneta Gośniowska

Kancelaria Radcy Prawnego

www: http://mgkancelaria.16mb.com

e-mail: a.gosniowska@przykladowyemail.pl

Reklama
Reklama