Reklama

Wielu podatników na pewno pamięta olbrzymie kolejki ustawiające się w urzędach skarbowych w ostatnich dniach składania deklaracji podatkowych. Dzięki możliwości przesyłania dokumentów przez Internet kolejki się zmniejszyły, a my nie musimy nawet wychodzić z domu, żeby dopełnić formalności z urzędem skarbowym.
Korzyści jest jednak więcej. Ministerialny program pomagający wypełnić i wysłać zeznanie drogą elektroniczną prowadzi nas praktycznie za rękę. Podpowiada, jakie dane i gdzie należy wprowadzić, oraz weryfikuje, czy wszystkie niezbędne pola zostały przez nas prawidłowo wypełnione. Minimalizuje to ryzyko popełnienia błędu, co mogłoby skutkować koniecznością składania korekty zeznania i oczywiście stresującym kontaktem z urzędem skarbowym.
Decydując się na wysłanie deklaracji przez Internet, unikniemy jednego z najczęstszych błędów: przez wiele lat podatnicy wysyłający PIT-y pocztą zapominali się… podpisać!
W przypadku deklaracji przesyłanych elektronicznie podpis jest niepotrzebny. Zamiast tego, w celu weryfikacji podatnika wystarczy podać kwotę przychodu z deklaracji składanej w poprzednim roku (tj. za rok 2014), a po wysłaniu deklaracji pobrać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru, co stanowi potwierdzenie/dowód na to, że złożyliśmy deklarację podatkową w terminie oraz że zeznanie zostało przyjęte przez urząd.
Im szybciej wyślesz e-deklarację pit-37, tym szybciej otrzymasz zwrot podatku!
Pod koniec terminu składania rocznych deklaracji swoje zeznania podatkowe wysyła mnóstwo osób. Jeśli przysługuje nam zwrot, musimy na niego dłużej poczekać.
Im wcześniej więc wyślemy nasz PIT, tym szybciej dostaniemy zwrot nadpłaconego podatku. A jeśli zmuszeni będziemy dopłacić, to warto wcześniej poznać kwotę, o jaką zasilimy konto urzędu skarbowego i odpowiednio zaplanować ją w budżecie domowym.
Karta Dużej Rodziny – zwrot w 30 dni!
Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób nadawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. I tak, Ministerstwo Finansów zobowiązało się do zwrotu – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania – nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z rocznego zeznania podatkowego podatnikom korzystającym z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci. Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
w wieku do ukończenia 18. roku życia
w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pozostali posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy nie dokonują odliczenia w PIT ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej 3 dzieci, mogą uzyskać zwrot także w terminie 30 dni od złożenia zeznania po zawiadomieniu przez nich właściwego urzędu skarbowego o fakcie posiadania tej Karty.
Przygotowała: Agnieszka Tomczak Inspektor Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych, Analiz i Planowania Urząd Skarbowy w Wołowie

Reklama
Reklama
?