Reklama

Beata Zdrowie i Uroda z siedzibą na ul. Piłsudskiego 19 w Wołowie ma dla czytelników Kuriera Gmin 3 vouchery na kosmetyki, na bieliznę i na mydlane kosmetyki o wartości 30 zł każdy. Wystarczy polubić post konkursowy na fanpag`u Agencji Reklamowej Kurier Press i dokończyć zdanie: “Mój wymarzony prezent to…” i uzasadnić. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy.

Zapraszamy do zabawy Panów i Panie!

Wyniki opublikujemy 21 marca na fanpag`u Kurier Press i 22 marca na łamach Kuriera Gmin.

Vouchery na nagrody będą do odbioru w redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie.

 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 6. Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika „Kurier Gmin” oraz na stronie www.kuriergmin.pl

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 15 marca do 21 marca 2016 r do godziny 12:00.
 2. Udział w konkursie polega na: udzieleniu komentarza pod postem konkursowym na fanpag’u Agencji Reklamowej Kurier Press, który stanowi odpowiedź na pytanie, zadane czytelnikom na łamach tygodnika „Kurier Gmin”.

III. Nagrody

 1. Voucher o wartości 30 zł na bieliznę.
 2. Voucher o wartości 30 zł na kosmetyki.
 3. Voucher o wartości 30 zł na mydełka.Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Wybraną nagrodę wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Nagrody otrzymają autorzy najciekawszej odpowiedzi opublikowanych na tablicy strony Kurier Press na Facebooku.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody na łamach tygodnika Kurier Gmin (22 marca) i na fanpag’u Kurier Press 21 marca po 12:00.
 2. Dane Zwycięzcy i jego wizerunek, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, jak również w tygodniku „Kurier Gmin” i na portalu społecznościowym Facebook.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl.
Reklama
Reklama
?