Reklama

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl

Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika “Kurier Gmin”, na stronie

www.kuriergmin.pl,  na fanpag`u Kuriera Gmin i na fanpag`u Agencji Reklamowej Kurier Press.

  1. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 22 marca do 11 kwietnia 2016 r.

Udział w konkursie polega na: wykupieniu półrocznej prenumeraty e-kuriera na http://eprasa.pl/news/kurier-gmin lub półrocznej papierowej wersji Kuriera Gmin dokonując płatności, w wysokości 70 zł, na konto redakcji

68 1090 2516 0000 0001 1017 4118

w tytule określając osobę biorącą udział w konkursie i miejsce odbioru gazety.

Razem z potwierdzeniem przelewu należy przesłać nam ciekawe zdjęcie z naszą gazetą na adres redakcja@kuriergmin.pl

Otrzymanie od uczestnika e-maila jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego regulaminu niniejszego konkursu.

II. Nagroda

Pakiet dla 2 osób obejmujący:

– 2 noclegi w komfortowym pokoju 2-osobowym

– 2 śniadania w formie bufetu (8.00-10.00)

– masaż relaksacyjny częściowy (30 min.) dla każdej osoby

– korzystanie z basenu i jacuzzi (8.00-20.00)

– korzystanie z sauny suchej (16.00-20.00)

– korzystanie z bilardu

– parking

– Wi-Fi

Wartość pakietu to 842,00 PLN brutto. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Podatek pokrywa organizator.

Pakiet do wykorzystania przed 30.09.2016 z wyłączeniem terminów: 25-28.03.2016, 29.04-03.05.2016.

  1. Sposób wyłaniania zwycięzców

Nagrodę wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

Nagrodę otrzyma autor najciekawszego zdjęcia z Kurierem Gmin.

2. Wydanie nagród

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody na łamach tygodnika Kurier Gmin 12 kwietnia 2016 r.

Zwycięzca zobowiązuje się do osobistego odbioru nagrody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ogłoszenia wyników na łamach Kuriera Gmin.

Dane Zwycięzcy i jego wizerunek, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, jak również w tygodniku “Kurier Gmin” i na portalu społecznościowym Facebook.

3. Laureaci i dane osobowe

Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Organizator zastrzega sobie prawo  wydłużenia okresu trwania Konkursu, o czym powiadomi Uczestników na www.kuriergmin.pl i w gazecie Kurier Gmin.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania wyników konkursu w terminie  z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku wyniki konkursu zostaną przełożone na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie “Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl

Reklama
Reklama
?