Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję Roku 2016


Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję Roku 2016 jest Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Plebiscyt Na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję Roku 2016

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz sportowych nadziei powiatu wołowskiego oraz gmin Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko w roku 2016.

4. W drodze głosowania czytelnicy Kuriera Gmin wybiorą laureatów w kategoriach: Sportowiec, Trener i Nadzieja.

5. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS lub kuponów. Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki Plebiscytu nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.

6. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach tygodnika Kurier Gmin.

Warunki udziału w Plebiscycie

7. Plebiscyt ma charakter otwarty.

8. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, trenerzy z powiatu wołowskiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Jeśli kandydatem w plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za zgodą opiekuna prawnego.

9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10. W plebiscycie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

11. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie dokonują kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu powiatu lub kibice.

12. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych kategoriach (maksymalnie 10 osób) weryfikacji kandydatur dokonuje Kapituła Plebiscytu, wybrana przez jego Organizatorów.

13. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata.

Głosowanie czytelników

14. Głosowanie w Plebiscycie rozpoczyna się w momencie opublikowania kandydatów w poszczególnych kategoriach na łamach tygodnika Kurier Gmin wraz z numerami do głosowania za pomocą SMS. Wraz z listą kandydatów ukaże się również kupon, za pomocą którego uczestnicy Plebiscytu również będą mogli oddawać głosy. Głosowanie SMS potrwa do 28 lutego do północy. Z kolei kupony należy przynosić lub przesłać na adres redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie do dnia 24 lutego – decyduje data wpływu.

15. Jeden wysłany SMS lub dostarczony wycięty z tygodnika kupon to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę.

16. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. W obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu, tj (…). Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

Obliczanie głosów

18. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z gazety oraz ważne głosy oddane za pomocą systemu SMS.

19. Obliczenia głosów dokonuje Kapituła Plebiscytu lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.

20. Jeden kupon wycięty z gazety, dostarczony do siedziby Organizatora, a także jeden głos oddany system SMS dostarcza wymienionemu w nim kandydatowi jeden głos.

21. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o końcowej kolejności decyduje Kapituła Plebiscytu.

Wyniki Plebiscytu i Nagrody

22. Zwycięzcami Plebiscytu będą osoby, które w poszczególnych kategoriach uzyskają największą liczbę głosów.

23. Głosujący wybierają Najpopularniejszych Sportowców, Trenerów i Nadzieję Sportu z terenu powiatu wołowskiego. W głosowaniu powiatowym nagrodami uhonorowani zostaną trzej kandydaci z największą liczbą głosów w poszczególnych kategoriach.

I miejsce – (…)

II miejsce – (…)

III miejsce – (…)

24. Głosowanie wyłoni także najpopularniejszych kandydatów z terenów gmin Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko. Na szczeblu gminnym w każdej z kategorii nagrodzone zostaną tylko osoby z największą ilością ważnych głosów.

Postanowienia końcowe

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

26. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

27. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

28. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

29. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych;

30. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.

33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.