Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie.
Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego. Można również przez zasiedzenie stać się właścicielem części nieruchomości gruntowej, wówczas na skutek zasiedzenia nastąpi wydzielenie z nieruchomości dotychczasowego właściciela nowej nieruchomości z nowym właścicielem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przesłankami nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie jest: posiadanie samoistne, określony czas posiadania oraz dobra lub zła wiara posiadania.Posiadanie samoistne jest to takie posiadanie, w którym osoba będąca posiadaczem traktuje siebie jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się tak jak właściciel np. uprawia grunty, zbiera pożytki z gospodarstwa rolnego, płaci podatki, ubezpiecza budynki, rozbudowuje budynki na gruncie. Posiadacz samoistny musi mieć więc rzeczywistą władzę nad nieruchomością oraz wolę władania nieruchomością jak właściciel.

Wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – czyli posiadanie zależne np. użytkowanie, najem, dzierżawa – nigdy nie doprowadzi do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

Terminy zasiedzenia zależą od tego, czy posiadanie jest w dobrej, czy złej wierze. W pierwszym przypadku termin wynosi lat 20, w drugim lat 30. Co do terminów zasiedzenia, należy mieć na uwadze, że uległy one wydłużeniu. Do przypadków, gdy okres zasiedzenia upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny, (Dz. U. z 1990 r. Nr 55 poz. 321) będą miały zastosowanie stare okresy zasiedzenia tj. terminy: 10-letni i 20-letni. Wymagane jest posiadanie nieprzerwane. Pamiętać należy, iż zasiedzenie następuje od momentu upływu terminów do zasiedzenia i spełnienia pozostałych przesłanek zasiedzenia, a nie od momentu stwierdzenia zasiedzenia w orzeczeniu sądowym. Bieg terminu zasiedzenia rozpoczyna się z dniem objęcia nieruchomości w posiadanie, tj. z dniem, kiedy osoba zaczyna nieruchomość użytkować. Czas oczekiwania na zasiedzenie wydłuża się, jeśli właściciel, przeciwko któremu się występuje, jest niepełnoletni. Zasiedzenie przeciwko niemu może skończyć się dopiero z upływem dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletności. Bieg terminu zasiedzenia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju przed sądem polubownym, przedsięwzięta w celu dochodzenia ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, które umożliwia wykonywanie służebności danego rodzaju. Zasiedzieć użytkowanie wieczyste można wówczas, gdy korzystamy z nieruchomości jak użytkownik wieczysty. Odrębna własność budynku przysługująca wieczystemu użytkownikowi jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Renata Sołtysiak