Maturzysto, masz tydzień na złożenie wniosku o stypendium!

Trwa nabór wniosków o Stypendia Pomostowe dla młodych Dolnoślązaków. O stypendia w wysokości 5000 zł na I rok studiów mogą starać się maturzyści 2020 z małych miejscowości. Nabór wniosków o rekomendację do udziału w konkursie stypendialnym potrwa do 28 sierpnia 2020.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM), jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości Dolnego Śląska (do 20 tys. mieszkańców) w zaaklimatyzowaniu się na pierwszym roku studiów. Dzięki rekomendacji FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendia Pomostowe do FEP. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje w tym roku.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 28 sierpnia 2020, a po potwierdzeniu jej uzyskania – przewidywane ogłoszenie wyników to 04 września 2020 – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 września 2020.

Oceniane będą wyniki matury oraz brana będzie pod uwagę będzie sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci z dolnośląskich miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Informacje, regulamin oraz wniosek o rekomendację FEM można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe. Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM składają aplikację on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 września 2020 na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.). FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu “zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM: https://www.facebook.com/fundacja.edukacji.miedzynarodowej/