Regulamin plebiscytu Mój Pupil 2017

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. Dostawcą usługi premium SMS jest Bild Presse Polska sp. z o.o sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika „Kurier Gmin” oraz na stronie www.kuriergmin.pl

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 26 września do 30 listopada do godziny 12.00.
 2. Udział w konkursie polega na: wysłaniu sms-a o treści PUPIL.X (X oznacza numer kandydata) pod nr 71051 lub na wypełnieniu kuponu zamieszczonego w Gazecie przy artykule o konkursie, wpisując numer kandydata.
 3. Jeden sms wysłany na danego kandydata to jeden oddany głos. Jeden kupon to dwa głosy oddane na kandydata.
 4. Koszt sms-a to 1,23 zł z VAT.
 5. Co tydzień na łamach Tygodnika będzie publikowana informacja o aktualnej liczbie głosów na poszczególnych kandydatów.
 6. Opublikowana liczba głosów oddana na kandydatów będzie aktualnym stanem oddanych głosów w każdy poniedziałek do godziny 12.00.
 7. Kupony należy przynosić osobiście do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie, z tym że w przypadku przyniesienia kuponów w poniedziałek po godzinie 12.00, głosy zostaną dodane w następnym zestawieniu w Gazecie.
 8. Po czterech tygodniach trwania konkursu ogłaszany jest półfinał. Od tej pory w każdym kolejnym wydaniu publikowani będą kandydaci, którzy uzyskali minimum 10 głosów.

III. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę główną wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Zwycięzcą w konkursie będzie kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu nagrody na łamach gazety Kurier Gmin.
 2. Dane Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl