Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie, która cyklicznie publikuje w Kurierze Gmin.

Sąd orzekając o rozwodzie, bada przede wszystkim, czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Niekiedy pomimo ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, sąd nie orzeknie rozwodu. Taka decyzja zapadnie, jeżeli:

– wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci. Dla oceny, czy rozwód rodziców powoduje negatywne konsekwencje dla dziecka, ma znaczenie wiek dziecka, dotychczasowe stosunki między rodzicami, stan zdrowia i stopień wrażliwości dziecka.

– rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Wina małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego wiąże się z naruszeniem przez niego obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. Dotyczy to szczególnie wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności oraz współdziałania na rzecz rodziny. Do okoliczności tych należy również zdrada małżonka, brak zainteresowania się losem współmałżonka, opuszczenie go w potrzebie, naruszenie jego godności, naganne zachowanie się małżonka wobec wspólnych dzieci oraz innych bliskich współmałżonka. Należy przy tym zwrócić uwagę na sytuację, gdy odmowa wyrażenia zgody przez małżonka niewinnego na rozwód jest niezgodna z poczuciem słuszności, wówczas – pomimo braku zgody małżonka niewinnego – sąd orzeknie rozwód. Sąd może wydać takie rozstrzygnięcie, gdy uzna, że małżonek odmawiający zgody może kierować się nagannymi motywami, np. chcieć w ten sposób dokuczyć małżonkowi ponoszącemu winę.

– orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego mają przede wszystkim chronić małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego, szczególnie takiego małżonka, który znajduje się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby, zaawansowanego wieku czy niemożliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Zaistnienie choć jednej z opisanych przesłanek spowoduje oddalenie żądania orzeczenia rozwodu.

Renata Sołtysiak