Prawnik radzi – obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Porad prawnych udziela adwokat Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie

Kształt tego obowiązku uzależniony jest przede wszystkim od orzeczenia sądu w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Alimentów można dochodzić, na żądanie jednego z małżonków w postępowaniu rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu – po uzyskanym rozwodzie. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia, wtedy oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów (małżonek winny może żądać alimentów od małżonka drugiego również winnego lub małżonek niewinny od małżonka również niewinnego). Przesłanką powstania takiego obowiązku są: brak wyłącznej winy jednego z małżonków, niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty, możliwości zarobkowe oraz majątkowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka. Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka polega na dostarczaniu środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego do alimentów małżonka. Małżonek zobowiązany musi więc dostarczać środków na niezbędne potrzeby małżonka uprawnionego.

Powyższe nie oznacza jednak, że małżonkowie mają żyć na takiej samej stopie życiowej. W omawianym przypadku uprawnionym do wystąpienia z żądaniem płacenia alimentów jest małżonek, który znajduje się w niedostatku. Stan niedostatku, to stan, w którym małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb. Stan niedostatku może powstać w chwili wydania orzeczenia o rozwodzie lub po orzeczeniu rozwodu. W związku z powyższym, z pozwem o alimenty od byłego małżonka można wystąpić nie tylko w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Sytuacja wygląda inaczej w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sfery materialnej małżonka niewinnego. W takiej sytuacji sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty na rzecz małżonka niewinnego. W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów, porównuje sytuację materialną małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed orzeczenia rozwodu.

Jeśli chodzi o czas trwania obowiązku alimentacyjnego, to – co do zasady –  małżonek niewinny jest obciążony takim obowiązkiem wobec byłego małżonka przez lat pięć (z możliwością przedłużenia tego okresu przez sąd w razie istnienia wyjątkowych okoliczności). Po tym okresie jest zwolniony od obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny małżonka winnego (niekoniecznie wyłącznie winnego) jest dożywotni. W każdym przypadku z obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka zwalnia nowy małżonek, który przejmuje od byłego małżonka obowiązki alimentacyjne.

Renata Sołtysiak