Rozwód w przypadku małżeństw mieszkających za granicą oraz gdy małżonek jest obywatelem innego kraju

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii adwokackiej w Wołowie.

Rozwód przed sądem polskim będzie mógł być przeprowadzony w przypadkach gdy:

1) oboje małżonkowie (bez względu na obywatelstwo) mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem (bez względu na obywatelstwo) ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (drugi z małżonków może posiadać obywatelstwo innego kraju), lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi, bez względu na miejsce zamieszkania.

Sąd polski prowadzący postępowanie o rozwód będzie także orzekał o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków a także o obowiązku alimentacyjnym.

Sprawy o rozwód toczą się w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. W braku takiej podstawy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania strony wnoszącej powództwo.

W trakcie sprawy rozwodowej sąd będzie rozstrzygał kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, co było przyczyną rozkładu oraz kiedy ten rozkład nastąpił. Na zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania o winie. Ponadto sąd bada jaki jest ustrój majątkowy małżonków (wspólność, rozdzielność, majątek odrębny), oczywiście w przypadku gdy są dzieci – należy zwrócić szczególną uwagę na ich sytuację. Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem, gdyż w razie posiadania tylko i wyłącznie jednej nieruchomości oraz braku perspektyw na oddzielne mieszkanie, sąd może pomimo rozwodu stworzyć sytuację, w której rozwiedzeni będą mieszkać pod jednym dachem.

Sąd może również uznać, iż dany przypadek nadaje się do mediacji i wtedy za zgodą obu stron skieruje je do mediatora. Osobę mediatora można wybrać lub zostanie on przydzielony. Dowody, na których oparty będzie pozew oraz dobro dzieci małoletnich są w przypadku rozwodu kluczowymi kwestiami. Dlatego w tym wypadku konieczna jest fachowa pomoc.

Renata Sołtysiak