Burmistrz Brzegu Dolnego pisze do uczniów i rodziców

Już za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Dzieci i młodzież wracają po wakacjach i kilkumiesięcznej nieobecności związanej z pandemią COVID-19 do swoich szkół, przedszkoli oraz placówek opiekuńczych – pisze burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek.

– Zagrożenie epidemiczne cały czas trwa, a zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli, rodziców podczas zajęć edukacyjnych, jest dla nas zadaniem nadrzędnym. Każda placówka oświatowa jest inna, dlatego dyrektorzy opracowali wewnętrzne procedury uwzględniające specyfikę każdej z nich – podkreśla burmistrz. – W tym tygodniu odbędą się rady pedagogiczne i nauczyciele otrzymają szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Dyrektorzy są również stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do której zaleceń, będziemy się stosować w przypadku ewentualnego potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 w placówce oświatowej.

Burmistrz podkreśla, że dyrektorzy dołożyli wszelkich starań, by dostosować pracę szkół do wytycznych sanitarnych i rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. – Jednak wiele zależy od nas samych, dlatego proszę rodziców i opiekunów o zapoznanie się z komunikatami dyrektorów, które zostaną Państwu przesłane w tym tygodniu za pomocą dziennika elektronicznego, a także będą dostępne na stronach internetowych placówek – podkreśla Paweł Pirek

Burmistrz publikuje też najważniejsze informacje i wytyczne związane z ograniczeniami w szkołach, przedszkolach, klubie dziecięcym i żłobku:

  • Ze względu za zagrożenie epidemiczne nie odbędą się uroczyste inauguracje roku szkolnego dla wszystkich uczniów jednocześnie. Dyrektorzy i wychowawcy klas poinformują rodziców o godzinach spotkań poszczególnych klas w szkole.
  • Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Dzieci, które mają objawy takie, jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura, powinny pozostać w domu. W przypadku zaobserwowania u dziecka podczas zajęć objawów wskazujących na infekcję, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym do tego pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby, a rodzic zostanie poproszony o odebranie dziecka z placówki.
  • Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynków muszą zdezynfekować swoje dłonie. Osoby z zewnątrz muszą na terenie placówek nosić maseczki ochronne. Na terenie wszystkich placówek obowiązuje konieczność zachowania dystansu w miejscach wspólnych.
  • Uczniowie/dzieci nie powinni/powinny zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów.
  • Uczniowie/ dzieci, którzy/które korzystają z gminnego transportu, mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych podczas przejazdu autobusem do szkół.
  • Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym o obowiązku informowania nauczyciela o aktualnych numerach telefonów w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.
  • Szczegółowe informacje na temat zasad przebywania w szkole, korzystania z boisk, świetlic, stołówek, placów zabaw, zostaną przekazane dzieciom podczas zajęć z wychowawcami.

– W nowym roku szkolnym 2020/2021 życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Ciepłe słowa kieruję do uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy po tak długim czasie wrócą do szkół. Zapewniam, że zrobimy wszystko, by w naszych placówkach czuli się Państwo bezpiecznie. Wszystkiego dobrego – tymi słowami kończy swój list burmistrz Brzegu Dolnego.

/źródło: UM Brzeg Dolny/