Wyjedź na staż za granicę

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu Dolnym realizuje kolejną edycję projektu “Europa Zawodowo”. Zakłada on wsparcie dla osób w wieku 18-25 lat, które:

– nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo);

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

 Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 •  Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu;
 • Przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników/uczestniczek do mobilności;
 • Pobyt uczestników/uczestniczek za granicą, tj. realizacja przez każdego uczestnika projektu 60-dniowego stażu zagranicznego;
 • Aktywizacja uczestników/uczestniczek po powrocie do kraju, tj. realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu;
 • Monitoring (w tym opieka mentorska) i ewaluacja projektu

 Istotnym efektem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji społeczno-zawodowych i kluczowych, w celu podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu. Ponadto w rezultacie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą doświadczenie zawodowe u zagranicznych pracodawców, które zwiększy ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy i wpłynie motywująco na osoby objęte wsparciem.

W ramach obecnej edycji Projektu:

 1. Przygotowanie kulturowe – 25 h
 2. Przygotowanie organizacyjne – 8 h
 3. Przygotowanie prawnicze –  4 h
 4. Przygotowanie językowe – 60 h
 5. Staż za granicą – Włochy – Bolonia – 60 dni
 6. Kurs zawodowy

Mile widziane osoby na staż w gastronomii: kucharz, kelner, barman oraz inne zawody.

Kontakt w sprawie informacji na temat projektu:

Brzeg Dolny MCK, ul. Zwycięstwa 3, tel. 71/3843485