Duży, średni, mały czy mikro? Jak określić status przedsiębiorcy dla celów stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od 01.07.2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące obowiązku przekazywania przez podatników niektórych danych organom podatkowym w postaci elektronicznej (JPK).

Kim jest przedsiębiorca mikro, mały i średni?
Sięgnijmy do definicji MŚP z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Dla przejrzystości można te definicje przedstawić w formie tabeli:

 

 

 

 

 

¹obrót to kwota brutto, jaką otrzymaliśmy ze sprzedaży naszych produktów i usług pomniejszona o należny do zapłacenia podatek. Trzeba zwrócić uwagę na to, że na wysokość obrotu nie mają wpływu żadne poniesione koszty.
Jaki kurs euro?
W myśl art. 107 ustawy wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym będą to:
31.12.2014 r.: kurs 4,2623
31.12.2015 r.: kurs 4,2615

Jak określić średnioroczne zatrudnienie?
Z art. 109 ustawy o swobodzie wynika, że przy określaniu średniorocznego stanu zatrudnienia nie należy uwzględniać pracowników:
– przebywających na urlopach macierzyńskich oraz na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– korzystających z urlopów ojcowskich, rodzicielskich lub wychowawczych,
– zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Z powyższego wynika, że pracownicy przebywający na urlopach innych niż w/w (np. bezpłatnych lub rehabilitacyjnych) należy już uwzględniać.
Ustawa o swobodzie wskazuje także, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie precyzuje metodyki tych przeliczeń. Należałoby więc uznać za dopuszczalne przyjęcie metodyki stosowanej w statystyce tym bardziej, że nie narusza ona zasad proporcjonalnego przeliczenia stanów zatrudnienia określonych w ustawie o swobodzie.
Uwaga: przyjęcie metodyki liczenia średniorocznego zatrudnienia zgodnie ze stosowaną w statystyce nie oznacza prostego przyjęcia danych ze sprawozdań statystycznych choćby dlatego, że ustawa o swobodzie nie wyłącza ze stanów zatrudnienia osób przebywających na urlopach bezpłatnych czy korzystających z zasiłków opiekuńczych.
Pracownik, czyli kto?
Powołany przepis ustawy o swobodzie odnosi się wprost do zatrudniania pracowników, czyli osób posiadających status pracownika w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z tą ustawą za pracownika należy uznać osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby wykonujące pracę zarobkową w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, przykładowo na podstawie umów cywilnoprawnych, nie powinny być zatem uwzględniane w tej kalkulacji.
Podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Przygotowała: inspektor Agnieszka Tomczak Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestrowania Podatników Urząd Skarbowy w Wołowie