PUPIL POWIATU WOŁOWSKIEGO 2021

Kto dodaje nam otuchy skacząc wesoło przy wejściu do domu albo mrucząc na kolanach wieczorem po ciężkim dniu? A może macie jeszcze inne swoje pupile, którymi chcielibyście się pochwalić? To jest Wasz czas. 

Wybieramy Pupila Powiatu Wołowskiego. Przesyłajcie zdjęcia swoich przyjaciół na Facebooku Kuriera Gmin w komentarzu z imieniem pupila, a potem rozpoczniemy głosowanie. Nagrodą w konkursie jest voucher do salonu Atelier Psiej Urody w Wołowie i inne fantastyczne upominki! 

GŁOSOWANIE

Głosowanie SMS potrwa od 21.03.2021 godz. 20 dnia do 31 marca 2021 roku do północy. Numer do głosowania: 7148, Ppw. Nr. Kandydata. Jeden wysłany SMS (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) to jeden głos w Konkursie na daną kandydaturę. Uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów.

Pupile

Regulamin Konkursu:

Informacje ogólne
1. Organizatorem Konkursu na Pupila Powiatu Wołowskiego 2021 jest Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Pupil Powiatu Wołowskiego 2021.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najpopularniejszego zwierzątka mieszkańców powiatu wołowskiego.
4. W drodze głosowania czytelnicy Kuriera Gmin wybiorą zwycięzcę
5. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki Konkursu nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.
6. Konkurs będzie prowadzony na łamach Tygodnika Kurier Gmin, stronie www.kuriergmim.pl oraz na profilu Kuriera Gmin w serwisie Facebook w dniach 21.03.2021 – 31.03.2021
Warunki udziału w Konkursie: 7. Konkurs ma charakter otwarty8. W Konkursie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zasady przeprowadzania Plebiscytu Zgłaszanie kandydatur do konkursu9. Zgłoszenia kandydatur do udziału w konkursie dokonują opiekunowie zwierząt10. Głosowanie w konkursie rozpoczyna się po nadaniu kandydatkom numeru do głosowania za pomocą SMS. Głosowanie SMS potrwa od 21.03.2021 godz.20 dnia do 31 marca 2021 roku do północy. Numer do głosowania: 7148, Ppw. Nr. Kandydata. 11. Jeden wysłany SMS (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) to jeden głos w Konkursie na daną kandydaturę.12. Uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów.13. W obliczeniu wyników Konkursu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu, tj 31 marca 2021r, do godziny 24.00). Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.14. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą systemu SMS. 15. Obliczenia głosów dokonuje Redakcja Kuriera Gmin. 16. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o końcowej kolejności decyduje Redakcja Kuriera Gmin
Wyniki Konkursu i Nagrody 17. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która uzyska największą liczbę głosów.
18. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 kwietnia 2021 na łamach Kuriera Gmin oraz portalu www.kuriergmin.pl
Postanowienia końcowe

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 20. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 21. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych osobowych i wizerunku, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy i portalu. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.22. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Redakcja Kuriera Gmin w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.23. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.24. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.25. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników.