Regulamin konkursu “Napisz list i wygraj drukarkę”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 6. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Kurier Gmin na portalu społecznościowym Facebook, oraz w wydaniach gazety “Kurier Gmin”.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 29 listopada do 5 grudnia do godziny 10.00.
 2. Udział w konkursie polega na napisaniu listu do św. Mikołaja i wysłaniu go do 5 grudnia do godziny 10.00 na adres redakcja@kuriergmin.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Kurier Press sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów. W przypadku poczty tradycyjnej obowiązuje data wpływu.
 3. Listy autorstwa osób niepełnoletnich mogą być wysłane przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Nagrodą w konkursie jest drukarka laserowa Ricoh SP 112.

III. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę w konkursie wygrywa tylko jedna osoba.
 2. Sponsorem nagrody jest PC Dream Krzysztof Muszyński z Wołowa.
 3. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje trzyosobowe jury.
 4. Zwycięzcą w konkursie jest autor najciekawszego listu.

V. Wydanie nagród

 1. Informacja o zwycięzcy zostanie podana do publicznej wiadomości 6 grudnia na łamach tygodnika Kurier Gmin.
 2. Dane Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na łamach gazety.
 3. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 4. Nagrodę należy odebrać nie później niż 14 dni od dnia opublikowania numeru gazety, w której znajduje się informacja o rozwiązaniu konkursu.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl