Regulamin konkursu “Tato moim bohaterem”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika „Kurier Gmin” oraz na stronie www.kuriergmin.pl i facebooku.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 7 czerwca do 14 czerwca 2016 r do godziny 24:00.
 2. Udział w konkursie polega na: przysłaniu zdjęcia przedstawiającego postać ojca w relacjach z dziećmi. Im bardziej oryginalne tym lepiej.
 3. Zdjęcia należy przysyłać na adres : redakcja@kuriergmin.pl z tytułem: „Tato moim boheterem”.

III. Nagrody

 1. Statuetka i dyplom „Tato moim bohaterem”.
 2. Wystawa zdjęć na wydarzeniu „Tato moim bohaterem”.

Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Podczas imprezy „Tato moim bohaterem” dnia 18 czerwca 2016 r. przy basenie w Wołowie (lub w innym miejscu, o którym uczestnik zostanie poinformowany na łamach Kuriera Gmin) zostanie wyłonione jury, które wybierze najciekawsze zdjęcie.
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej dnia 18 czerwca 2016 r. na wydarzeniu w Wołowie i na łamach tygodnika Kurier Gmin 21 czerwca 2016 r.

V. Wydanie nagród

 1. Autor najciekawszego zdjęcia zostanie nagrodzony podczas imprezy 18 czerwca 2016 r.
 2. Jeśli zwycięzca nie będzie obecny na wydarzeniu „Tato moim bohaterem” dnia 18 czerwca to będzie mógł odebrać nagrodę w redakcji Kuriera Gmin w Wołowie.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl.
 4. Nadesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu i Organizatorowi wydarzenia „Tato moim bohaterem”, którym jest Wołowski Ośrodek Kultury i Kościół Chrześcijan Baptystów w Wołowie, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji zdjęcia w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych oraz imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.