Regulamin Konkursu Walentynkowego

Regulamin Konkursu Walentynkowego.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs z okazji Walentynek, zwany dalej “Konkursem”.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Kurier Press Sp. z o.o. Sp., z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w okresie od dnia 12 lutego 2019 do 14 lutego 2019, do godziny 10:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem: https://www.facebook.com/kuriergmin/.
 6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi wyłącznie Organizatorowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl oraz w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin w poście konkursowym, poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.

Przebieg i zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 12.02.2019 r., a zakończy 14.02.2019 r. o godz. 10:00.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez komentarz pod konkursowym postem w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Wiadomość zawierająca niepełne zgłoszenie, zostanie odrzucona.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2019 r. na profilu tygodnika Kurier Gmin w serwisie Facebook.
 4. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

Nagrody i zasady przyznawania nagród:

 1. Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody w Konkursie:Kolacja dla dwojga o wartości 100 zł w Cafe Gramofon w Wołowie.
 2. Nagrody wymienione w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 3. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Organizator weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność z tematyką Konkursu,
 • oryginalność,
 • poprawność zgłoszenia.
 1. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy Konkursu, wybrani przez Organizatora, tj. wybrane zostaną najciekawsze komentarze.
 2. Zwycięzcy Konkursu przekażą Organizatorowi Konkursu dane niezbędne do przekazania nagrody poprzez napisanie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook do profilu Kurier Gmin, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. W przypadku nieprzekazania danych w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Kurier Press Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Reklamacja”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
 • dopisek na kopercie: „Reklamacja”,
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,
 • podpis reklamującego.
 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.