Regulamin konkursu “Wybieramy najlepsze OSP w powiecie”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 6. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Kurier Gmin na portalu społecznościowym Facebook, oraz w wydaniach gazety „Kurier Gmin”.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 4 kwietnia do 5 maja do godziny 12.00.
 2. Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści OSP.X pod numer 7148, gdzie X oznacza numer OSP. Koszt SMS to 1,23 zł z VAT. Lista OSP z przypisanymi numerami będzie publikowana co tydzień na łamach Kuriera Gmin. Udział w konkursie polega również na przynoszeniu kuponów, które są publikowane na łamach Kuriera Gmin. Kupony należy przynosić osobiście do redakcji przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie, lub wysyłać pocztą. Decyduje data wpływu.
 3. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom dla najlepszego OSP w powiecie wołowskim.

III. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę w konkursie wygrywa tylko jedna Ochotnicza Straż Pożarna.
 2. Sponsorem nagrody jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie.
 3. Zwycięzcą w konkursie jest OSP, które zdobyło jak najwięcej głosów.

V. Wydanie nagród

 1. Informacja o zwycięzcy zostanie podana do publicznej wiadomości 9 maja na łamach tygodnika Kurier Gmin.
 2. Dane Zwycięzcy oraz pozostałych Uczestników,  zdjęcia i uzasadnienie zostaną podane do wiadomości publicznej na łamach gazety.
 3. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 4. Nagrodę należy odebrać nie później niż 14 dni od dnia opublikowania numeru gazety, w której znajduje się informacja o rozwiązaniu konkursu.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl