Regulamin konkursu “Wycieczka z Kurierem”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu “Wycieczka z Kurierem” jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.

  2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

  4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

  5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl

  6. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Kurier Gmin na portalu społecznościowym Facebook oraz w wydaniach gazety “Kurier Gmin”.

 2. Zasady konkursu

  1. Konkurs trwa od 21 marca do 28 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00.

  2. Udział w konkursie biorą klasy czwarte, piąte i szóste szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Wołów, gminy Wińsko i gminy Brzeg Dolny.

  3. Udział uczniów klas szkół podstawowych jest koordynowany przez wychowawców klas.

  4. Udział w konkursie polega na stworzeniu przez uczniów pracy plastycznej. Praca plastyczna powinna składać się z rysunku i gotowych elementów graficznych – wagoników oraz hasła “Wycieczka z Kurierem”.

  5. Każda klasa może stworzyć tylko jedną pracę plastyczną, która będzie pracą zbiorową.

  6. Powyższe elementy graficzne (wagoniki) będą publikowane w numerach tygodnika Kurier Gmin w dniach: 28.03, 4.04, 11.04, 18.04 i 25.04 2017 roku.

  7. Co tydzień będą publikowane grafiki w różnych kolorach, które należy wyciąć i przykleić na arkuszu pracy.

  8. Warunkiem udziału w konkursie będzie stworzenie pracy plastycznej, w której będą uwzględnione grafiki wagoników posiadających wszystkie 5 kolorów.

  9. Praca plastyczna ma nawiązywać tematyką do szkolnej wycieczki w kopalni złota.

  10. Pracę konkursową należy przynieść osobiście do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie do dnia 28 kwietnia do godziny 15.00.

  11. Praca konkursowa powinna zawierać takie dane jak: nazwa szkoły, klasa (np. 5 B), imię i nazwisko wychowawcy, imiona i nazwiska uczniów oraz telefon kontaktowy do wychowawcy klasy.

 3. Nagrody

  1. Nagrodą w konkursie “Wycieczka z Kurierem” jest ufundowanie wycieczki do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Organizator konkursu sponsoruje transport do Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz pobyt w kopalni, polegający na jej zwiedzaniu w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

  2. Termin zwiedzania kopalni został wyznaczony na 12 maja o godzinie 11:52 i nie podlega on zmianie.

  3. Organizatorem transportu do Kopalni Złota w Złotym Stoku jest firma Turbo -Trans S.C. z Wołowa.

  4. Organizatorem zwiedzania Kopalni Złota w Złotym Stoku jest Kopalnia Złota w Złotym Stoku, ul. Złota 7 57250 Złoty Stok.

  5. Organizator konkursu – Kurier Press sp. z o.o. nie odpowiada za przebieg wycieczki i bezpieczeństwo jej uczestników. Otrzymanie zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce leży po stronie wychowawcy klasy. Za bezpieczeństwo uczestników w trakcie transportu do Kopalni odpowiada firma Turbo – Trans S.C.

  6. Zwycięzca jest zwolniony z ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nagrody. Opodatkowanie spoczywa na Organizatorze konkursu.

 4. Sposób wyłaniania zwycięzców

  1. Nagrodę w konkursie wygrywa tylko jedna klasa szkoły podstawowej.

  2. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje trzyosobowe jury.

  3. Ocena prac konkursowych będzie polegać na przyznawaniu punktacji.

  4. Zwycięzcą w konkursie jest klasa szkoły podstawowej, której praca konkursowa będzie posiadać jak największą liczbę punktów.

  5.Punkty będą przydzielane w następujących kategoriach: liczba wagoników i walory estetyczne pracy, gdzie 1 wagonik oznacza 1 przyznany punkt. Walory estetyczne będą określane w skali od 1 do 10 punktów.

  6. W pracy konkursowej musi być użyty minimum jeden wagonik w każdym z 5 kolorów.

 5. Wydanie nagród

  1. Informacja o zwycięzcy zostanie podana do publicznej wiadomości 2 maja na łamach tygodnika Kurier Gmin.

  2. Dane Zwycięzcy oraz pozostałych Uczestników, zdjęcia i uzasadnienie zostaną podane do wiadomości publicznej na łamach gazety.

  3. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie.

  4. Wręczenie nagrody nastąpi w szkole podstawowej, której klasa wygrała w konkursie “Wycieczka z Kurierem”. Wręczenie nagrody zostanie dokonane przez osobę reprezentującą Organizatora konkursu. Wychowawca klasy, która wygrała w konkursie otrzyma dyplom i zaproszenie na wycieczkę.

 6. Laureaci i dane osobowe

  1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 7. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 8. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

  2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie “Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl