Regulamin konkursu “Wygraj wejściówkę”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 6. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Kurier Gmin na portalu społecznościowym Facebook.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 2 września do 4 września do godziny 18.00.
 2. Udział w konkursie polega na: dokończeniu zdania “Moje najlepsze wspomnienie z tegorocznych wakacji to…” i umieszczeniu go w komentarzu pod postem informującym o konkursie.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka do GOjump Wrocław, ul. Jana Długosza 59, 51-162 Wrocław.

III. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę w konkursie wygrywają dwie osoby.
 2. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje trzyosobowe jury.
 3. Zwycięzcami w konkursie są uczestnicy, którzy zdaniem powołanego jury prześlą najciekawszą odpowiedź.

V. Wydanie nagród

 1. Informacja o zwycięzcach zostanie podana do publicznej wiadomości 4 września o godzinie 18.00 na portalu społecznościowym Facebook, w osobnym poście na profilu Kurier Gmin.
 2. Dane Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na profilu Kurier Gmin na Facebooku.
 3. Nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 4. Nagrodę należy zrealizować do dnia 20 września 2016 roku.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl