Regulamin Konkursu z okazji Dnia Dziecka.

Konkurs  z okazji Dnia Dziecka

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Dziecka.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs z okazji Dnia Dziecka, zwany dalej “Konkursem”.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Kurier Press Sp. z o.o. Sp., z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora j w okresie od dnia 30 maja 2018 do 01 czerwca 2018, do godziny 12:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/kuriergmin/ oraz w tygodniku Kurier Gmin.
 6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi wyłącznie Organizatorowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl oraz w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin w poście konkursowym, poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.

 

Przebieg i zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 30.05.2018r., a zakończy 01.06.2018r. o godz. 12:00.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez  przesłanie zdjęcia dziecka wraz z życzeniami w serwisie facebook, na profilu Kurier Gmin, w komentarzu pod postem konkursowym wraz ze wskazaniem w jakim wieku jest dziecko, aby dopasować nagrodę. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Wiadomość nie zawierająca wszystkich wymaganych treści będzie odrzucana.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.06.2018 r. do godziny: 13:00 poprzez opublikowanie ich w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin.
 4. Konkurs składa się z jednego zadania. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
  • Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
  • Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
  • Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
  • Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
  • Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
  • Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;
  • Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
  • Zdjęcie nie może zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;
  • Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,
  wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na opublikowania zdjęć przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, oraz w tygodniku Kurier Gmin, w celach konkursowych.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz zgodę do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

 

Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.Organizator Konkursu przewiduje wydanie następujących Nagród w Konkursie:

 • 5 wejściówek na imprezę dla dzieci do lat 7 „Dmuchańce dla dzieci”, która odbędzie się na przełomie października i listopada w Wołowie na OSiR, sponsorowane przez Wizytę Klauna Żaka
 • Organizacja urodzin sponsorowana przez Raz Dwa Trzy Klubik dla dziecka do lat 7.
 • Dwa pakiety na strzelnicę w Brzegu Dolnym, do wykorzystania dnia 2 czerwca od 10:00 do 14:00
 1. Nagrody wymienione w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.3. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Organizator weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu,
 • oryginalność zdjęcia.
 1. Zwycięzcami Konkursu zostaje ośmioro Uczestników Konkursu, wybranych przez Organizatora.
 2. Zwycięzcy Konkursu przekażą Organizatorowi Konkursu dane niezbędne do przekazania nagrody poprzez napisanie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook do profilu Kurier Gmin, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. W przypadku nieprzekazania danych w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

 

Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Kurier Press Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Reklamacja”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
 • dopisek na kopercie: „Reklamacja”,
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,
 • podpis reklamującego.
 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.