Regulamin konkursu z okazji Dnia Dziecka

Regulamin konkursu z okazji Dnia Dziecka 2016 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika „Kurier Gmin” oraz na stronie www.kuriergmin.pl

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 24 maja do 30 maja 2016 r. do godziny 12:00.
 2. Udział w konkursie polega na: umieszczeniu komentarza ze zdjęciem dziecka pod postami konkursowymi na facebook’u, który stanowi odpowiedź na pytanie, zadane czytelnikom na łamach tygodnika „Kurier Gmin”. Umieszczenie komentarza i zdjęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu niniejszego konkursu.

III. Nagrody

 1. Księgarnia. Kuriata Wiesława, Kubasiak Teresa w Wołowie przekazuje: książki pt.,,Zwierzęta chronione”, ,,Encyklopedia zwierząt-ssaki”, ,,Wodny świat”, ,,Co i jak-geny” oraz grę edukacyjną „PARY – MARY”.
 2. Gminny Park Wodny Trzebnica Zdrój zaprasza 3 rodziny (2+3 dzieci do 12 lat) na 2 godziny szaleństw.
 3. 3 mydła z imieniem dziecka od Beata Zdrowie i Uroda, ul. Piłsudskiego 19 w Wołowie.
 4. Basen miejski przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie, ma dla naszych małych czytelników 3 karnety na cały sezon.
 5. Największy w Polsce Park Trampolin GoJump we Wrocławiu przygotował 3 podwójne wejściówki do wykorzystania do 31 sierpnia 2016 roku oraz 2 podwójne wejściówki do wykorzystania przed końcem czerwca.
 6. Agencja Reklamowa Kurier Press przygotuje 3 kubki z nadesłanymi zdjęciami.Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Wybraną nagrodę wygra uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Nagrodę otrzyma autor najciekawszej odpowiedzi opublikowanej na tablicy strony Kurier Press lub Kurier Gmin na Facebooku pod wybraną nagrodą.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody na łamach tygodnika Kurier Gmin 31 czerwca 2016 r.
 2. Dane Zwycięzcy i jego wizerunek, zostaną podane do wiadomości w tygodniku „Kurier Gmin”.
 3. Nagrody należy odebrać osobiście w redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie do 10 czerwca 2016 r.

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl
 4. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć,
  które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora, a w szczególności tygodnia Kurier Gmin i serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.
  Udzielenie licencji dotyczy wykorzystania fotografii, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
  b) wprowadzanie do obrotu,
  c) publiczne udostępnianie zamkniętej jak i nieograniczonej liczbie odbiorców, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
  d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
  e) wystawienie, wyświetlenie,
  f) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
  g) nadania za pośrednictwem satelity,
  h) reklama, promocja.
  8. Autor fotografii dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii,
  w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
  9. Dokonanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.