Regulamin konkursu z okazji Dnia Matki

Regulamin z okazji Dnia Matki 2016 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Kurier Press sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl
7. Informacje o konkursie będą dostępne w wydaniach tygodnika „Kurier Gmin” oraz na stronie www.kuriergmin.pl
II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 17 maja do 23 maja 2016 r.
2. Udział w konkursie polega na: umieszczeniu komentarza który stanowią życzenia dla mamy, o czym mowa na łamach tygodnika „Kurier Gmin”. Umieszczenie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu niniejszego konkursu.
III. Nagrody
1. Bukiet przygotowany przez kwiaciarnię Niezapominajka ul. Piłsudskiego 40, w Wołowie
2. 3 książki pt. „Stres na detoksie” ufundowane przez wydawnictwo MUZA SA.
3. 3 zabiegi detoksykacji jonowej organizmu ufundowane przez Beata Zdrowie i Uroda, ul. Piłsudskiego 19, w Wołowie.
4. 2 bukiety od kwiaciarni w Agro-Centrum przy ul. Naborowskiej 4 w Brzegu Dolnym.
5. 2 bony o wartości 50 zł każdy na usługi salonu Laanza, ul. Wrocławska 10 w Wołowie.
Żadna nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Wybraną nagrodę wygra uczestnik, który napisze najciekawsze życzenia z okazji Dnia Matki pod wybraną nagrodą.
2. Nagrodę otrzyma autor najciekawszej odpowiedzi opublikowanej na tablicy strony Kurier Press lub Kurier Gmin na Facebooku lub dostarczy do redakcji na kuponie z tygodnika Kurier Gmin.
V. Wydanie nagród
1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Nagrody na łamach tygodnika Kurier Gmin (24 maja).
2. Dane Zwycięzcy i jego wizerunek, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, jak również w tygodniku „Kurier Gmin” i na portalu społecznościowym Facebook.
VI. Laureaci i dane osobowe
1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.
2. Nagrodę należy odebrać osobiście w redakcji Kuriera Gmin ul. żwycięstwa 15 w Wołowie, do dnia 3 czerwca 2016 r.
VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl