Regulamin konkursu z okazji Dnia Ojca

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Ojca.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs z okazji Dnia Ojca, zwany dalej “Konkursem”.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Kurier Press Sp. z o.o. Sp., z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w okresie od dnia 21 czerwca 2018 do 25 czerwca 2018, do godziny 10:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem: https://www.facebook.com/kuriergmin/ oraz tygodnik Kurier Gmin.
 6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi wyłącznie Organizatorowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl oraz w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin w poście konkursowym, poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.

Przebieg i zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 22.06.2018 r., a zakończy 25.06.2018 r. o godz. 10:00.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez przesłanie zdjęcia taty wraz z życzeniami w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, w komentarzu pod postem konkursowym. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Wiadomość zawierająca niepełne zgłoszenie, zostanie odrzucona.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 26.06 na łamach tygodnika Kurier Gmin.
 4. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Zdjęcia i życzenia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
  • Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą zawierać treści natury politycznej;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;
  • Zdjęcie oraz życzenia nie mogą naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,
  wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
 7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na opublikowania zdjęć przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, oraz w tygodniku Kurier Gmin, w celach konkursowych.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz zgodę do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

Nagrody i zasady przyznawania nagród:

 1. Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody w Konkursie:

  Publikacja zwycięskich zdjęć na łamach tygodnika Kurier Gmin.

 2. Nagrody wymienione w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 3. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Organizator weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu,
 • oryginalność zdjęcia.
 • poprawność zgłoszenia
 1. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy Konkursu, wybrani przez Organizatora, tj. wybrane zostaną najciekawsze zdjęcia wraz z życzeniami.
 2. Zwycięzcy Konkursu przekażą Organizatorowi Konkursu dane niezbędne do przekazania nagrody poprzez napisanie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook do profilu Kurier Gmin, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. W przypadku nieprzekazania danych w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Kurier Press Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Reklamacja”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
 • dopisek na kopercie: „Reklamacja”,
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,
 • podpis reklamującego.
 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.