Regulamin Najpopularniejszy Sportowiec 2020

Informacje ogólne 1. Organizatorem Plebiscytu Na Najpopularniejszego Młodego Sportowca Powiatu Wołowskiego jest Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą Plebiscyt Na Najpopularniejszego Młodego Sportowca Powiatu Wołowskiego

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszego sportowca powiatu wołowskiego

4. W drodze głosowania czytelnicy Kuriera Gmin wybiorą zwycięzcę
5. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki Plebiscytu nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.

6. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Tygodnika Kurier Gmin, stronie www.kuriergmim.pl oraz na profilu Kuriera Gmin w serwisie Facebook. Warunki udziału w Plebiscycie

7. Plebiscyt ma charakter otwarty.

8. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Jeśli kandydatem w plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za zgodą opiekuna prawnego.

9. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10. W Plebiscycie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zasady przeprowadzania Plebiscytu Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

11. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie dokonują kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu powiatu lub kibice, Redakcja Kuriera Gmin oraz opiekunowie prawni kandydatów

12. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (maksymalnie 30 osób) weryfikacji kandydatur dokonuje Redakcja Kuriera Gmin.

13. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata. Głosowanie czytelników

14. Głosowanie w Plebiscycie rozpoczyna się w momencie opublikowania kandydatów w poszczególnych kategoriach na łamach tygodnika  Kurier Gmin wraz z numerami do głosowania za pomocą SMS. Głosowanie SMS potrwa do 28 lutego 2021 roku do północy.

15. Jeden wysłany SMS (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę.

16. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów.

17. W obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu, tj ( 28 lutego 2021r, do godziny 24.00). Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu. Obliczanie głosów

18. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą systemu SMS. 19. Obliczenia głosów dokonuje Redakcja Kuriera Gmin.

20. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o końcowej kolejności decyduje Redakcja Kuriera Gmin. Wyniki Plebiscytu i Nagrody

21. Zwycięzcą Plebiscytu będzie osoba, która uzyska największą liczbę głosów.
23. Ogłoszenie wyników nastąpi  4 marca 2021 na łamach Kuriera Gmin oraz portalu www.kuriergmin.pl
Postanowienia końcowe

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

25. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

26. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych osobowych i wizerunku, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy i portalu. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

26. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Redakcja Kuriera Gmin w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

27. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

28. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.

29. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników.