Regulamin plebiscytu “Mój ogród jest najpiękniejszy”

Regulamin Plebiscytu
„Mój ogród jest najpiękniejszy”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem plebiscytu jest Kurier Press Sp. z o. o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440, zwany dalej Organizatorem.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mój ogród jest najpiękniejszy”.
3. Plebiscyt polega na: Wyborze najpiękniejszego, aktualnego zdjęcia ogrodu na terenie powiatu wołowskiego, spośród zgłoszonych przez Czytelników mediów organizatora.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 26 kwietnia 2016 roku do dnia 29 maja 2016 r.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz swojego wizerunku zgodnie z potrzebami konkursu.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydaturę w Plebiscycie stanowi aktualne zdjęcie ogrodu, znajdującego się na terenie powiatu wołowskiego.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.
4. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć na zasadach opisanych poniżej,
które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora, a w szczególności tygodnia Kurier Gmin i serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.
Udzielenie licencji dotyczy wykorzystania fotografii, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
b) wprowadzanie do obrotu,
c) publiczne udostępnianie zamkniętej jak i nieograniczonej liczbie odbiorców, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
e) wystawienie, wyświetlenie,
f) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadania za pośrednictwem satelity,
h) reklama, promocja.
5. Autor fotografii dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii,
w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
6. Dokonanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.
7. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 26.04.2016r. od godz. 8.00 do 29.05.2016 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię, nazwisko osoby zgłaszającej ogród do plebiscytu. Miejscowość, w której ogród się znajduje. Krótki opis ogrodu.
b. Wszystkie te dane wraz ze zdjęciem należy wysłać na adres redakcja@kuriergmin.pl lub na facebooku Kuriera Gmin
c. Maksymalnie 3 zdjęcia ogrodu.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną od dnia 26 kwietnia 2016 r. do końca trwania plebiscytu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS i będzie trwało od 2.05.2016r. od godz. 12.00 do 29.05.2016 r. do godz. 23:59.
Warunki głosowania. Zgłoszenie-zdjęcie dostanie swój numer w najbliższym po zgłoszeniu wydaniu Kuriera Gmin:
a. Głosujący za pomocą SMS oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. SMS należy wysyłać na numer 71601 o treści KGO.nr ogrodu koszt SMS-a to 1,23 zł  z VAT.
c. jeden wysłany SMS to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS powoduje ponowne pobranie opłaty;
e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem tygodnika Kurier Gmin, poprzez wycięcie i dostarczenie uzupełnionego kuponu do redakcji Kuriera Gmin, przy ul. Zwycięstwa 15,
56-100 Wołów od 2.05.2016r. od godz. 8.00 do 29.05.2016 r. do godz. 15.00. Jeden kupon to 10 głosów na daną kandydaturę.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS i kuponów.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Redakcja Kuriera Gmin po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 31 maja 2016 r. na łamach Kuriera Gmin.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Kurier Press Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 15 , 56-100 Wołów z dopiskiem reklamacja-plebiscyt.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kurier Press Sp. z o. o. z siedzibą w Wołowie, ul. Zwycięstwa 15, 56- 100 Wołów, NIP 8982147587, REGON 020842440.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.