Regulamin Plebiscytu na najlepszego samorządowca i działacza 2014 -2018

Regulamin Plebiscytu na najlepszego samorządowca i działacza 2014 -2018

Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Plebiscyt na najlepszego samorządowca kadencji 2014 -2018 i lokalnego działacza.

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie trzech najlepszych samorządowców/lokalnych działaczy z terenu gmin Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko.

4. W drodze głosowania czytelnicy Kuriera Gmin wybiorą 3 najlepszych samorządowców/lokalnych działaczy działających w latach 2014-2018

5. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS lub kuponów. Z uwagi na fakt, iż jeden Uczestnik może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki Plebiscytu nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy głosowanie.

6. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach tygodnika Kurier Gmin.

Warunki udziału w Plebiscycie

7. Plebiscyt ma charakter otwarty.

8. Kandydatami w Plebiscycie mogą być samorządowcy lub działacze lokalni zgłoszeni do udziału w Plebiscycie przez Redakcje Kuriera Gmin i Czytelników Kuriera Gmin, którzy przyślą do redakcji na adres redakcja@kuriergmin.pl kandydatów wraz z ich uzasadnieniem.

9. W plebiscycie głos może oddać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu

10. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie dokonuje Redakcja Kuriera Gmin i Czytelnicy.

11. Weryfikacji kandydatur dokonuje Redakcja Kuriera Gmin po weryfikacji nadesłanego zgłoszenia.

12. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata.

13. W trzecim tygodniu od ogłoszenia Plebiscytu  kandydaci którzy uzyskają mniej niż 20 głosów będą usuwani z Plebiscytu. Weryfikacja liczby głosów będzie dokonywana w każdym następnym tygodniu. Wzrost liczy u każdego kandydatów pozostających w Plebiscycie w tym terminie musi wynosić co najmniej 20 głosów.    

Głosowanie czytelników

13. Głosowanie w Plebiscycie rozpoczyna się w momencie opublikowania kandydatów w poszczególnych kategoriach na łamach tygodnika Kurier Gmin wraz z numerami do głosowania za pomocą SMS. Wraz z listą kandydatów ukaże się również kupon, za pomocą którego uczestnicy Plebiscytu również będą mogli oddawać głosy. Głosowanie SMS potrwa do 28 maja 2018 roku. Z kolei kupony należy przynosić lub przesłać na adres redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie do dnia 28 maja – decyduje data wpływu.

14. Jeden wysłany SMS lub dostarczony wycięty z tygodnika kupon to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę.

15. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów.

16. W obliczeniu wyników Plebiscytu udział wezmą te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu, tj 24.00. Głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

Obliczanie głosów

17. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z gazety oraz ważne głosy oddane za pomocą systemu SMS.

18. Obliczenia głosów dokonuje Redakcja Kuriera Gmin lub na jej zlecenie osoby prawne albo fizyczne.

20. Jeden kupon wycięty z gazety, dostarczony do siedziby Organizatora, a także jeden głos oddany system SMS dostarcza wymienionemu w nim kandydatowi jeden głos.

21. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o końcowej kolejności decyduje Redakcja Kuriera Gmin.

Wyniki Plebiscytu i Nagrody

22. Zwycięzcami Plebiscytu będą 3 osoby, które otrzymają największą liczbę głosów.

23. Zwycięzcy 1,2,3 miejsce otrzymają nagrody przyznane przez Redakcje Kuriera Gmin.

Postanowienia końcowe

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

26. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

27. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

28. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Redakcja Kuriera Gmin od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Redakcji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

29. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

30. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.

33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.