Uczeń na medal powiatu wołowskiego

Wyślij zdjęcie i wygraj pobyt w Pałacu lub w Winnicy!

Prześlij zdjęcie swojego dziecka z pierwszych dni nauki w tych nietypowych czasach i wygraj nagrodę – wyjazd na weekend z rodziną z wyżywieniem i SPA do Pałacu Brzeźno www.palacbrzezno.pl lub w hotelu Winnice Jaworek z wyżywieniem i degustacją win www.winnicejaworek.pl.

Zdjęcia można wysyłać z domu, ze szkoły, z drogi. Poważne, śmieszne, z zaskoczenia i ustawiane:)

Wrzucajcie je na priv lub pocztą: redakcja@kuriergmin.pl Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 15.

Nagrodę wygra uczeń i uczennica głosami czytelników. Konkurs trwa do 30 września. Regulamin poniżej.

Nasi kandydaci:

Aleksander Szafranowski
Hania Ochlik
Maciej Muszyński
Jaś Ochlik
Wiktor Gos
Antoni Zimny
Lenka Zienkiewicz
Wojtek Mrozek

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Uczeń Na Medal Powiatu Wołowskiego, zwany dalej “Konkursem”.

1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Kurier Press Sp. z o.o. Sp., z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.

3. Dostawcą usługo premium SMS jest Bild Presse Polska z o.o sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci do lat 15, a osoby zgłaszające opiekunowie/rodzice muszą być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w okresie od dnia 01.09 do 30.09, do godziny 12:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem: www.facebook.com/kuriergmin/ , strona www.kuriergmin.pl oraz tygodnik Kurier Gmin.

6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu na stronie na Facebooku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.


Przebieg i zasady Konkursu:

1. Konkurs rozpocznie się 01.09, a zakończy 30.09 o godz. 12:00.

2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@kuriergmin.pl lub wiadomości prywatnej na stronie Kuriera Gmin na Facebooku wraz z podaniem imienia nazwiska dziecka, wieku dziecka, miejscowości oraz zdjęcia dziecka wraz z oświadczeniem. W konkursie zgłaszać można dzieci wyłącznie do 5 roku życia.

3. Treść oświadczenia: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu “Uczeń na medal powiatu wołowskiego”, akceptuję go i wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, miejscowość) mojego dziecka w celu realizacji konkursu, tj. na opublikowanie zdjęć i danych osobowych w tygodniku “Kurier Gmin” oraz na stronach portalu www.kuriergmin.pl i www.facebook.com/kuriergmin. Jestem autorem zdjęcia wysłanego na konkurs i oświadczam, że nie narusza ono wizerunków ani praw autorskich osób trzecich.” …………………. (imię i nazwisko rodzica)

4.Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

5. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania konkursu, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych treści będzie odrzucane.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.10.2020 na stronie www.kuriergmin.pl

7. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

9. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:

– Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

– Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

– Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

– Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;

– Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

– Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;

– Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

– Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,

– Zdjęcie nie może zawierać wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na opublikowania zdjęć przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, stronie www oraz w tygodniku Kurier Gmin, w celach konkursowych.

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz zgodę do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

Zasady głosowania:

1. Głosowanie na kandydata odbywa się za pomocą SMS-ów lub wypełnieniu kuponów zamieszczonych w tygodniku “Kurier Gmin”.

2. Jeden kupon to jeden oddany głos na kandydata. Kupon należy wypełnić wpisując numer kandydata i przynieść do Redakcji Kurier Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie.

3. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71160, w treści wpisując Bobo.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT.

4. Opublikowana w gazecie lista głosów oddanych na kandydatów będzie stanem głosów nadesłanych do poniedziałku do godz. 12:00.

Nagrody i zasady przyznawania nagród:

1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie nagród rzeczowych w konkursie dla Zwycięzców.

2. Nagrody te w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.

3. Zwycięzcami w Konkursie będą kandydat i kandydatka, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest spełnienie wszystkich warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu nagrody na stronie www.kuriergmin.pl

6. Zwycięzcy Konkursu zgłoszą się do Organizatora w celu odebrania nagrody w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

Postanowienia końcowe:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Kurier Press Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem “Reklamacja”.

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

– dopisek na kopercie: “Reklamacja”,

– wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),

– uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,

– podpis reklamującego.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

8. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.