Wybieramy Miss i Mistera Bobo Powiatu Wołowskiego

Jak co roku, tradycyjnie, wybieramy Miss i Mistera Bobo Powiatu Wołowskiego. Czekamy na zgłoszenia Waszych ślicznych pociech. Kto zostanie Miss i Misterem Bobo Powiatu Wołowskiego? O tym zadecydują internauci w głosowaniu smsowym. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 5. roku życia. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Jak głosować? Na nr SMS71601 o treści Bobo.nr kandydata.

Na zwycięzców czekają nagrody – niespodzianki.

REGULAMIN KONKURSU:

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Miss i Mistera Bobo Powiatu Wołowskiego, zwany dalej “Konkursem”.

1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowo-Medialna Art, z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.

3. Dostawcą usług premium SMS jest Bild Presse Polska z o.o sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w okresie od dnia 02.08.2021r., od godz.12:00. do 30.08.2021 r., do godziny 24:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem: www.facebook.com/kuriergmin/, strona www.kuriergmin.pl oraz tygodnik Kurier Gmin.

6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu na stronie na Facebooku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.

Przebieg i zasady Konkursu:
1. Konkurs rozpocznie się 02.08.2021 r.o godz. 12:00, a zakończy 30.08.2021 r. o godz. 24:00.
2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@kuriergmin.pl lub wiadomości prywatnej na stronie Kuriera Gmin na Facebooku wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, miejscowości oraz zdjęcia dziecka. W konkursie zgłaszać można dzieci wyłącznie do 5 roku życia.
3. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
4. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania konkursu, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych treści będzie odrzucane.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w gazecie Kurier Gmin 02.09.2021 r.
6. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
8. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
– Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
– Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
– Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
– Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
– Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
– Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;
– Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
– Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,
– Zdjęcie nie może zawierać wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na opublikowania zdjęć przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, stronie www oraz w tygodniku Kurier Gmin, w celach konkursowych.
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz zgodę do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

Zasady głosowania:
1. Głosowanie na kandydata odbywa się za pomocą SMS-ów.
2. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71601, w treści wpisując BOBO.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT.

Nagrody i zasady przyznawania nagród:
1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie nagród w konkursie dla Zwycięzców.
2. Nagrody te w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
3. Zwycięzcami w Konkursie będą kandydat i kandydatka, którzy zdobędą największą liczbę głosów. O rozstrzygnięciu wygranej nagrody zadecyduje ilość zebranych głosów między Miss a Mister Bobo.
4. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest spełnienie wszystkich warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu zgłoszą się do Organizatora w celu odebrania nagrody w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
7. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.

Postanowienia końcowe:
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Redakcja Kurier Gmin, ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem “Reklamacja”.
2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać:– dopisek na kopercie: “Reklamacja”,– wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),– uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,– podpis reklamującego.
4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.
7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
8. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.