Marszałek Cezary Przybylski podsumowuje prace nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest efektem wielomiesięcznych prac. Konsultacje społeczne zapisów Strategii były prowadzone na terenie całego Dolnego Śląska. W szerokiej debacie publicznej podczas licznych spotkań wzięli udział dolnośląscy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz administracji rządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, świata kultury, stowarzyszeń i ruchów społecznych, a także indywidualni mieszkańcy województwa.

– Nowa Strategia Rozwoju Dolnego Śląska odpowiada na podstawowe wyzwania polityki spójności Unii Europejskiej, tj. z jednej strony wskazuje na konieczność wzmacniania już istniejących przewag konkurencyjnych opartych o nowoczesny przemysł i potencjał badawczo-rozwojowy ośrodków naukowych w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej, z drugiej zaś koncentruje się na wyrównywaniu szans rozwojowych pozostałych terytoriów w oparciu o obszary funkcjonalne największych miast – Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzychamówił podczas konferencji marszałek Cezary Przybylski.

Strategia 2030 to już czwarta edycja Strategii Rozwoju naszego regionu. Dokument nawiązując do poprzednich strategii i doświadczeń z ich realizacji, zapewnia ciągłość procesu planowania strategicznego, a jednocześnie uwzględnia dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe wyzwania, przed którymi stoi nasz region.

– Najważniejsze założenia prac przy Strategii Rozwoju Województwa 2030 to spełnianie oczekiwań społecznych wobec samorządowych władz regionalnych, które będą ją wdrażać, aby zapewnić harmonijny rozwój regionu wysoką jakość życia Dolnoślązaków – podsumował swoje wystąpienie marszałek Cezary Przybylski.