Pieniądze z unii w zasięgu ręki

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Dolny Śląsk z funduszy unijnych pozyskał jak dotąd łącznie ponad 17 mld złotych. W latach 2004-2006 otrzymaliśmy 857 mln zł, w latach 2007-2013 blisko 7,5 mld zł. W obecnej perspektywie, na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego to kwota blisko 9 miliardów złotych. Między innymi dzięki tym środkom Dolny Śląsk stał się 2 najbogatszym regionem w Polsce.

Choć większość naborów wniosków na dofinansowanie różnego typu przedsięwzięć mamy
w tej perspektywie finansowej już za sobą, część funduszy z programu regionalnego dla naszego województwa nadal czeka na zagospodarowanie. Na jakie projekty możemy
w najbliższym czasie składać wnioski?

W wakacje zainteresowani mogą postarać się o dotacje m.in. na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich, na projekty dotyczące budowy lub modernizacji systemów oczyszczania ścieków komunalnych, a także na inwestycje, które zabezpieczą Dolnoślązaków przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich skutkami.

Dzięki środkom unijnym nasz region przeszedł ogromną metamorfozę i wciąż się rozwija. Efektem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego jest m.in. wzrost konkurencyjności
i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie wykluczenia społecznego. Do końca perspektywy pozostało jeszcze półtora roku, wspólnie wykorzystajmy dobrze ten czas i unijne pieniądze, które są jeszcze w dyspozycji samorządu województwa − zachęca
marszałek Cezary Przybylski.

Najbliższe nabory:

  • Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, wnioski na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, ogłoszenie naboru 8 lipca, przyjmowanie aplikacji od 19 sierpnia (konkurs dotyczy projektów realizowanych poza obszarami ZIT-ów).

  • Działanie 4.5 Bezpieczeństwo, wnioski na projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami, przyjmowanie aplikacji od 2 lipca.

  • Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, wnioski na świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych, ogłoszenie konkursu 16 lipca, przyjmowanie aplikacji od 4 września.

  • Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wnioski na uruchamianie nowych miejsc w przedszkolach, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe lub doskonalenie zawodowe nauczycieli, ogłoszenie o konkursie 21 sierpnia, przyjmowanie aplikacji od 24 września.

Więcej informacji o naborach znajdziemy w harmonogramie naborów wniosków na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.