Sądowy podział majątku małżeńskiego

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii adwokackiej w Wołowie.

user_754976_e058b5_hugePrzede wszystkim podkreślenia wymaga, że żądanie podziału majątku małżeńskiego nigdy się nie przedawnia. Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej (np. na skutek rozwodu). Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku, a jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do części. Inaczej rzecz wygląda, jeśli chodzi o umowny podział majątku wspólnego, który może objąć zarówno cały ten majątek, jak i być ograniczony do jego części. W toku sprawy o podział majątku dochodzić można: ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym; zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego albo rozstrzygnięcia sporu między małżonkami, czy poszczególna rzecz lub prawo wchodzi w skład majątku wspólnego. W zakresie wymienionych wyżej żądań równocześnie nie może toczyć się postępowanie o takie żądanie gdy toczy się sprawa o podziała majątku. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego, uczestnik nie może dochodzić roszczeń, o których była mowa w wyżej. Sąd w sprawie o podział majątku powinien ustalić skład i wartość majątku wspólnego oraz jego podział. Sąd z urzędu ustala skład i wartości majątku wspólnego. W toku wskazanego postępowania możliwe jest ustalenie roszczeń między małżonkami podlegające rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego, powstałe w czasie trwania wspólności oraz po jej ustaniu. Ponadto, jak wspomniane zostało wyżej, na żądanie zgłoszone w toku postępowania, ustalić można nierówne udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów, każde z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Istotnym jest, że niedopuszczalne jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym dopiero w postępowaniu apelacyjnym tj. przed sądem drugiej instancji. Zasadnym jest, zatem zawsze rozważenie, czy jest podstawa do ich ustalenia. Jeśli tak, to należy takie żądanie zgłosić przed sądem pierwszej instancji. Sąd ustala skład majątku wspólnego według stanu z chwili ustania wspólności małżeńskiej, zaś jego wartość według cen z chwili dokonywania podziału. Rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego podlega m.in: zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny oraz zwrot wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. W sprawie o podział majątku po ustaniu wspólności między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. O zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji. Rozliczeniu podlegać może też zwrot długów związanych z majątkiem wspólnym, spłaconych wyłącznie przez jedno z małżonków z własnych środków po ustaniu wspólności małżeńskiej, a przed podziałem majątku wspólnego.