Urząd Skarbowy informuje: Zerowy PIT dla młodych!

Już od 1 sierpnia 2019r. dochody pracowników do 26. roku życia są zwolnione z PIT.

Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych do wysokości 85 528 zł. rocznie. Cały ten limit będzie obowiązywał dopiero w 2020r. W roku bieżącym, od sierpnia do grudnia, jest on proporcjonalnie niższy i wynosi 35 636,67 zł. Nadwyżka powyżej limitu będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskiwanych:

–  ze stosunku pracy

–  ze stosunku służbowego

–  z pracy nakładczej

–  ze spółdzielczego stosunku pracy

–  z umów zlecenia.

 

Zwolnienie nie  dotyczy przychodów z innych źródeł np. :

– z działalności gospodarczej,

– z umów o dzieło

– praktyk absolwenckich.

 

Aby skorzystać z ulgi jeszcze w tym roku należy złożyć do pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie, że uzyskiwany dochód jest zwolniony z podatku. Pracodawca wówczas nie będzie pobierał zaliczki na PIT najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Brak złożenia w 2019r. oświadczenia nie oznacza utraty zwolnienia. W przypadku braku jego złożenia, zwrot pobranych przez płatnika zaliczek nastąpi po złożeniu zeznania za 2019r.

Od 2020r. oświadczenie nie będzie potrzebne. Płatnicy z założenia nie będą potrącać zaliczki na podatek dla osób do 26. roku życia.

Zmianie ulegnie również formularz Pit-11, w którym pracodawca dochody zwolnione z PIT wykaże w odrębnej pozycji.

W przypadku świadczenia pracy u więcej niż jednego pracodawcy, w sytuacji gdy obawiamy się, iż z rozliczenia rocznego wyniknie duży podatek do zapłaty – można złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia.

Zerowy PIT nie oznacza braku obowiązku zapłaty składek ZUS, które płatnik pobierze na dotychczasowych zasadach.

Zmianie nie ulegną również zasady korzystania z ulgi na pełnoletnie dzieci uczące się do 25. roku życia ani zasady preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Niezależnie od tego czy dochody dziecka będą zwolnione czy też opodatkowane limit uprawniający do ulgi pozostaje bez zmian, tj. roczny dochód dziecka nie może przekroczyć 3 089 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 lipca 2019r.o zmianie ustawy o PIT, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. poz.1394