Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane cz. 1

 1. Prawidłowe oznaczenie stron
  Stronami umowy o roboty budowlane jest przede wszystkim inwestor i wykonawca. Dlatego też warto dokładnie określić ich dane. Dokładne określenie przedmiotu umowy Prawidłowe określenie przedmiotu umowy jest kluczowym elementem umowy o roboty budowlane. Należy więc precyzyjnie określić:
  a) jaki obiekt ma być zbudowany przez Wykonawcę (np. budynek mieszkalny jednorodzinnego, wielorodzinny, gospodarczy, część budynku, itp.),
  b) w jakim stanie ma być oddany ten obiekt budowlany (np. stanie surowym otwartym, stanie surowym zamkniętym, stanie „pod klucz”, itp.).
  c) dokładne położenie miejsca, gdzie ma być wykonany obiekt budowlany (miejscowość, adres, numer działki, numer księgi wieczystej, itp.).
  d) jasne wskazanie, że „obiekt budowlany ma być wykonany zgodnie z projektem budowlanym (nr projektu, data, autor, itp.) i z zasadami wiedzy technicznej”.
  e) jasne wskazanie, że inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (o czym będzie niżej).
  f) wskazanie technologii prac budowlanych oraz materiałów, które mają które maja być użyte.
 2. Precyzyjne określenie wynagrodzenia Wykonawcy
  Prawidłowe określenie wynagrodzenia wykonawcy jest najważniejszym elementem umowy o roboty budowlane z punktu widzenia wykonawcy, gdyż stanowi jego zapłatę za wykonane prace. Strony mogą dowolnie określić sposób zapłaty wynagrodzenia, a zatem może być ono płatne w całości lub w części – w ratach lub po wykonaniu określonych etapów budowy, „z góry” lub po wykonaniu całości albo też części prac, itp.
  Generalnie w przypadku wynagrodzenia wykonawcy możliwe są 2 modele wynagrodzenia – ryczałtowe i kosztorysowe (ewentualnie model „mieszany” między nimi).
  Wynagrodzenie kosztorysowe to zwykle rozwiązanie preferowane przez wykonawców, który najczęściej „z góry” nie są w stanie określić rozmiaru, czasu, zmienności cen i kosztów prac.

adw. Renata Sołtysiak