Dział spadku cz. 1

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie.

Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy samego prawa (a więc z momentem śmierci spadkodawcy) i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość. Podkreślić należy, że na tym etapie spadkobierca posiada udział w spadku, a nie w poszczególnych składnikach spadku. Wspólnością majątku spadkowego objęte są wszelkie prawa tworzące spadek, bez względu na ich istotę i charakter. Wspólność majątku spadkowego jest traktowana jako stan przejściowy, jej zniesienie może nastąpić w każdym czasie, na żądanie uprawnionych, w formie działu spadku, jako instytucji służącej zniesieniu wspólności. Funkcją działu spadku jest uzyskanie przez poszczególnych spadkobierców wyłącznych praw do oznaczonych składników majątku spadkowego.

Zniesienie wspólności majątku spadkowego odbywa się poprzez dział spadku. Spadkobiercom nie przysługuje swoboda wyboru między działem spadku i innym zdarzeniem zmierzającym do zniesienia współwłasności prawa majątkowego wchodzącego w skład spadku, a tym samym nie ma swobody wyboru pomiędzy działem spadku a zniesieniem współwłasności (post. SN z dnia 30 września 2009 r., V CSK 63/09, Lex nr 558633). Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Legitymacja czynna do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie działu przysługuje każdemu spadkobiercy i nabywcy udziału w spadku, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Uprawnienie to przysługuje ponadto spadkobiercom spadkobierców i nabywcy udziału w spadku. Z wnioskiem o dział może wystąpić każdy spadkobierca, bądź też wszyscy spadkobiercy, o ile są zgodni co do sposobu przeprowadzenia działu (dział na zgodny wniosek spadkobierców).

Uczestnikami postępowania w sprawie o dział spadku są wszyscy spadkobiercy, a więc także ci, którzy zbyli udział w spadku, nabywcy udziału w spadku i zapisobiercy zwykli, którym testator przeznaczył rzeczy lub prawa wchodzące w skład spadku (art. 686 k.p.c.). Jeżeli spadek wchodzi w skład masy upadłości, uczestnikiem postępowania działowego jest syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu lub zarządca, gdy doszło do jego ustanowienia. Postępowanie w sprawie o dział spadku prowadzone jest przed sądem spadku w trybie postępowania nieprocesowego. Orzeczenie działowe ma charakter konstytutywny.