Dział spadku cz. IV

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie.

Dział spadku może nastąpić w dwojaki sposób , bądź na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu Spadkobiercy mają swobodę w wyborze trybu działu spadku. Umowny dział spadku może nastąpić w postaci umowy pozasądowej, ugody sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym, ugody sądowej zawartej w postępowaniu nieprocesowym i ugody zawartej przed sądem polubownym. Umowa o dział spadku jest w swym charakterze podobna do umowy o zniesienie współwłasności i umowy o podział majątku wspólnego, jest czynnością prawną o charakterze rozporządzającym, konsensualnym (czyli wystarczy samo oświadczenie woli, bez wydania rzeczy), nie może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Do sądowego działu spadku dokonywanego na mocy orzeczenia sądu może dojść zarówno w postępowaniu nieprocesowym prowadzonym przed sądem państwowym, jak i w postępowaniu przed sądem polubownym. Umowny dział spadku może obejmować cały spadek lub jego część. W żadnym razie dział spadku nie musi być przedmiotem jednej umowy , współspadkobiercy mogą zawierać kolejne umowy, w których będą regulowali wzajemne relacje z tytułu wspólności majątku spadkowego. Umowy te zresztą mogą dotyczyć zarówno znoszenia wspólności poszczególnych składników spadku, jak i sposobu sprawowania zarządu spadkiem czy jego składnikami, a także rozliczeń z tytułu spłaconych długów spadkowych. Nie zawsze bowiem spadkobiercy będą zainteresowani zniesieniem wspólności w całości jedną umową, różne względy mogą przemawiać za częściowym utrzymaniem wspólności majątku spadkowego. Swoboda spadkobierców w zakresie działu umownego nie doznaje ograniczeń, jej treść zależy wyłącznie od woli spadkobierców. Jeśli zaś chodzi o formę, jest ona uzależniona od składników spadku. Zawarcie umowy o dział spadku wymaga zgodnego współdziałania wszystkich współspadkobierców, a w razie zbycia udziału w spadku konieczne jest współdziałanie nabywcy spadku, który z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy. Podmiot będący stroną umowy powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu spadkobiercy małoletniego zawsze działa jego przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. Brak zgody któregokolwiek z uprawnionych (spadkobierców lub nabywców spadku) lub sądu opiekuńczego na zawarcie umowy w imieniu małoletniego powoduje, iż umowa o dział spadku w ogóle nie dochodzi do skutku. Stronami umowy są zawsze wszystkie podmioty uprawnione z tytułu wspólności majątku spadkowego , także następcy prawni spadkobiercy, który zmarł przed działem spadku. W razie ogłoszenia upadłości stroną umowy jest syndyk lub zarządca działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego. ​