Kiedy zostajemy właścicielem przez zasiedzenie?

Porad prawnych udziela adwokat Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie

W systemie prawa polskiego istnieje instytucja tzw. zasiedzenia, czyli możliwości nabycia własności danej nieruchomości (budynkowej, gruntowej, lokalowej) bądź rzeczy ruchomej ze względu na posiadanie jej bez żadnego tytułu prawnego przez określony w przepisach czas. Chodzi o korzystanie z nieruchomości bądź rzeczy w taki sposób, jak robi to właściciel, czyli korzystanie z niej w sposób niczym i przez nikogo nieograniczony. Korzystanie musi być ciągłe, bez żadnej przerwy w posiadaniu. W zakresie nieruchomości zasiedzieć można jedynie nieruchomość, która stanowi odrębny przedmiot własności, oznacza to, że nie można zasiedzieć pokoju czy klatki schodowej, ponieważ wchodzą one w skład nieruchomości, która jako całość stanowi przedmiot własności (np. mieszkanie). Można jednak zasiedzieć udział w nieruchomości.

Nieruchomość można zasiedzieć po 20 latach, wówczas gdy posiadający ją był przekonany, że jest jej właścicielem. Natomiast gdy posiadacz nieruchomości wiedział, że nieruchomość nie stanowi jego własności, jednak zajmuje ją bez żadnego tytułu prawnego, wówczas może ją zasiedzieć po 30 latach posiadania.

W zakresie nieruchomości można zasiedzieć także użytkowanie wieczyste bądź służebność gruntową.

W drodze zasiedzenia można stać się także właścicielem rzeczy ruchomej. Wymaganym czasem posiadania takiej rzeczy są 3 lata. Jednak warunkiem zasiedzenia rzeczy ruchomej oprócz 3-letniego czasu jej posiadania jest przekonanie, że rzecz ta należy do osoby, która nią włada. Tak więc gdy posiadacz rzeczy ruchomej 3-lata przed upływem okresu posiadania dowie się, że rzecz ta nie należy do niego wówczas nie może jej zasiedzieć.

Nie można zasiedzieć rzeczy ruchomej, wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

Do zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa, to jest po upływie określonego w ustawie czasu posiadania. Jednak aby zostać prawowitym właścicielem nieruchomości, należy wystąpić do sądu o potwierdzenie tego stanu rzeczy. Wówczas po wydanym przez sąd orzeczeniu, można wpisać nabycie nieruchomości do księgi wieczystej. Należy przy tym pamiętać, że od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty podatku, w wysokości 7% podstawy opodatkowania.

Jeśli chodzi o zasiedzenie służebności gruntowej lub użytkowania wieczystego, zasady nabycia tych praw przez zasiedzenie są takie same jak zasiedzenie własności nieruchomości. Różnica polega na tym, że aby zasiedzieć użytkowanie, należy traktować nieruchomość jak użytkownik wieczysty, natomiast co do służebności analogicznie, należy traktować nieruchomość jakby się miało uprawnienie do służebności nieruchomości.

Ważne jest także to, że do terminu posiadania aktualnego właściciela dolicza się termin posiadania poprzedniego właściciela nieruchomości. Warunkiem jest, aby nie było przerwy w posiadaniu pomiędzy poprzednim właścicielem a aktualnym, który dochodzi stwierdzenia zasiedzenia przed sądem.

Należy także zauważyć, że od 30 kwietnia 2016 r. nieruchomość rolną w drodze zasiedzenia może nabyć jedynie rolnik indywidualny, jeżeli ustalona powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Renata Sołtysiak