Zabezpieczenie majątku na przyszłość poprzez rozdzielność majątkową

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawnej w Wołowie.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego

z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego

z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Kodeks w tym wypadku przyjmuje wyliczenie, iż wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności wchodzą do majątku wspólnego, chyba że przepisy wyraźnie je ze wspólnego majątku wyłączają.

Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważnymi powodami jest np. separacja faktyczna małżonków lub trwonienie majątku przez jednego z nich.

Gdy ważne powody wystąpią, można żądać ustalenia przez sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. W wyjątkowych wypadkach można żądać ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej).

Podstawowym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny. Każdy z małżonków będzie od tej chwili posiadać po 1/2 udziału w tych przedmiotach, które kiedyś były objęte wspólnością, chyba że małżonkowie zadecydują inaczej. Ten udział będzie wchodzić już do odrębnego majątku każdego z małżonków.

Od chwili ustanowienia rozdzielności każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko co nabędzie w przyszłości – w szczególności wynagrodzenie oraz dochody ze swojej działalności gospodarczej – będą zasilać tylko jego majątek. Składniki tego majątku od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej nie będą podlegać podziałowi w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie.

Warto na marginesie zaznaczyć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa w żaden sposób na postępowanie o rozwód.

Renata Sołtysiak, tel. 662 129 864