Zwrot zakupionego towaru możliwy jest bez paragonu

Od 2 czerwca 2016 r. brak wydruku z kasy fiskalnej nie uprawnia sprzedawcy do odmowy przyjęcia zwrotu towaru. Powyższe wynika z wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym zawarto, że klauzula “Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” stanowi klauzulę zakazaną.
W uzasadnieniu SOKiK wskazał, że uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania paragonu jest praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta. Istnieją bowiem, obok wydruku z kasy fiskalnej, inne możliwości udowodnienia, że dana transakcja się odbyła, np. wydruk z terminala kart płatniczych czy wyciąg z karty kredytowej.

Ponadto już w jednym ze swoich wcześniejszych orzeczeń (wyrok z 12.11.2013 r., sygn. AmC 11573/13) sąd kwestionował możliwość uzależniania podjęcia procedury reklamacyjnej przez przedsiębiorcę od okazania jakiegokolwiek dokumentu dowodzącego, że towar został zakupiony przez konsumenta: “(…) jakkolwiek za zasadne należy uznać uzależnienie rozpatrzenia reklamacji od możliwości powiązania reklamowanego towaru z czynnością prawną dokonaną z udziałem pozwanego, to na wyraźną dezaprobatę zasługuje zamieszczenie we wzorcu umowy stosowanym wobec konsumentów zapisu determinującego możliwości złożenia reklamacji towaru załączeniem dowodu jego zakupu”.

Argumentacja sądu uzasadniona jest dodatkowo faktem, że przepisy regulujące prawa konsumenckie nigdzie nie wskazywały, iż do dokonania na przykład reklamacji czy zwrotu niezbędny jest paragon. To od stron zależy, jaki sposób wykazania zakupu towaru u przedsiębiorcy zostanie uznany za obowiązujący w danym stosunku umownym. Przedsiębiorca jednak, ustalając wzorzec umowy, musi pamiętać o granicach wytyczonych przez art. 3851 § 1 k.c., zakazujących mu kształtowania stosunku prawnego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumenta. W sytuacji bowiem utraty paragonu przez konsumenta, nie może być on pozbawiony możliwości złożenia reklamacji. Dowodem zakupu może być w tym wypadku również dowód potwierdzenia płatności kartą płatniczą czy nagranie z monitoringu.
W związku z powyższym sformułowania typu “Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” nie wiążą nas jako strony umowy. Jeżeli jakiś przedsiębiorca będzie stosował tego typu niedozwolone klauzule nagminnie, może zostać obciążony karą finansowę ze strony UOKiK-u.

Renata Sołtysiak