Rynek pracy w naszej okolicy – test Urzędu Pracy ?

Chodzi o informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

W oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, informacja ta jest sporządzona przez starostę z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1  pkt 1-11. Starosta przedmiotową informację sporządza na wniosek pracodawcy, tj. podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. By taką informację uzyskać pracodawca w tym celu zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi otrzymuje od starosty informację w terminie:

– nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

– nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

– zezwolenie na pracę a uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy

Tego dowiesz się w ostatnim numerze tygodnika Kurier Gmin lub na eprasa.pl