Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, że z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:
1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2021r.,
2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

  • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Gdzie można złożyć wniosek?

Osobiście, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, przy ul. Trzebnickiej 6 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.