Jest szansa na mieszkanie. Gmina Wołów w rządowym programie Mieszkanie Plus.

Gmina Wołów ma zamiar przystąpić do programu rządowego pn. „Mieszkanie Plus”. Obecnie badane jest zapotrzebowanie na takie mieszkania. W związku z tym gmina prosi wszystkich zainteresowanych programem Mieszkanie Plus o wypełnienie ankiety.

Formularz można wypełnić na dwa sposoby:

Więcej informacji na temat programu już w czwartkowym wydaniu Kuriera Gmin, gdzie na ten temat wypowiada się również Jacek Włosek, wiceburmistrz Wołowa.

 

 

Oficjalne informacje na temat programów ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań wspierających budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Elementem pakietu jest pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu – Mieszkanie na Start.

Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania to pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowego mieszkania lub mieszkania oddanego do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych. Mieszkanie na Start to: konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów) w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas, szeroka oferta dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Kto otrzyma dopłaty

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

– jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,

– jest najemcą mieszkania: oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną): mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji, zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),

– spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym: osiąga względnie niższe dochody, na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,

– nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,

– zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,

– zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,

– ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Źródło: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/mieszkanie-plus/