Kontrole legalności przyłączy wodno-kanalizacyjnych

W celu wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie będą przeprowadzać kontrole przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości związane z poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy grożą zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kary:

  1. grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń wodociągowych,
  2. ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

    W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w punkcie 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. PWK Wołów, przypomina również, że każdy właściciel nieruchomości, w przypadku użytkowania szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
    Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych (deszczówki) do kanalizacji sanitarnej. Osoby reprezentujące PWK Wołów po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

    W sytuacji wystąpienia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzenia ścieków należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PWK Wołów, przy ul. Ogrodowej 16, celem złożenia zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

    Zgłoszenie w/w faktu w terminie od 16 września do 31 października 2021 r. gwarantuje podpisanie umowy na usługi oraz uniknięcie opłat karnych z tytułu nielegalnego korzystania z naszych usług. PWK Wołów naliczy wyłącznie opłatę za bezumownie pobraną wodę i odprowadzone ścieki.