Można uzyskać dotację na usunięcie azbestu

Burmistrz Gminy Wołów ogłosił nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.

Mieszkańcy Gminy Wołów, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów” mogą skorzystać w 2021 roku z dotacji na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.

Wnioski należy składać w terminie do 21 czerwca 2021 roku:

1.      w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem skrzynki na korespondencję na drzwiach głównych,

2.      za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów,

3.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wsr@wolow.pl,

4.      za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane! Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.wolow.pl/ w zakładce „Druki do pobrania” oraz na stronie www.bip.wolow.pl w zakładce „Ochrona środowiska – Nabór wniosków”. Przewidywany termin zakończenia prac: do 15.10.2021 r. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 319 13 21; 71 319 13 12, 71 319 13 66 lub 71 319 13 53.