Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołów o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

Wołów, dnia 19.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołowie Uchwały Nr LXIV/410/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, 56 -100 Wołów, w terminie do dnia 26.04.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Wołów