Oświadczenie starosty wołowskiego

W nawiązaniu do zdarzenia z dnia 17.11.2020 r. dotyczącego problemów w przyjęciu pacjentki na oddział Covid  w szpitalu wołowskim starosta wołowski wydał oświadczenie.

Dnia 08.12.2020 r. otrzymałem pismo wyjaśniające w sprawie nr. KA.0232.08.2020.1, w którym Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie przedstawia ustalenia i wnioski przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego; o które zwróciłem się niezwłocznie po zdarzeniu.

Z  przedmiotowego pisma, wynika, iż na dzień sporządzania sprawozdania, postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Zarząd Spółki zostało zakończone.

Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w wyniku którego ustalono, że z punktu widzenia administracyjnego, niewątpliwie doszło do nieprawidłowości,  popełnionych przez lekarza pełniącego dyżur. Ustalono iż lekarka winna być zapoznana ze wszystkimi procedurami wynikającymi ze zmian organizacyjnych. Gdyż w błędny sposób uznała, że do oddziału może przyjmować tylko pacjentów kierowanych tylko w ramach transportu pogotowia ratunkowego. Prezes informuje także, iż wpływ na przebieg wydarzeń miało krótkie doświadczenie w dyżurowaniu w ramach nowej struktury.

Sytuacja taka, niewątpliwie nie powinna mieć miejsca.

Jak informuje Prezes PCM Piotr Burdach, na obecnym etapie zostały uzyskane wyjaśnienia kierownika oddziału. Zwrócono się także z prośbą do kierownictwa Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu o materiały potwierdzające wszelkie decyzje; jednak na dzień dzisiejszy nie uzyskano odpowiedzi.

W związku z powyższym, z uwagi na trudną sytuację w czasie pandemii i braki kadrowe, odstąpiono od zerwania umowy z lekarzem, co zostało poddane pod rozwagę. Przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, zobowiązując jednocześnie w/w lekarza do należytego i ponownego zapoznania się z obowiązującymi procedurami.

Istotnym jest fakt, iż nie doszło do popełnienia błędu medycznego w świetle obowiązujących przepisów tj. błędu diagnostycznego, spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjentki. Pomimo zaistniałej sytuacji, pacjentka została zaopatrzona w należytą opiekę medyczną i wraca do zdrowia.

Wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych wezwano do ponownego zapoznania się z procedurami funkcjonowania oddziału Covidowego.

Obecnie nie ma oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzącego dochodzenie w sprawie.

Bezspornym pozostaje fakt,  że podobna sytuacja nie może się nigdy powtórzyć w przyszłości.  Zdrowie i życie jest bowiem wartością najwyższej wagi.

Starosta Wołowski

Janusz Dziarski