Pupilu “wskocz” na kalendarz. Głosowanie trwa!

Chcesz, aby twój Pupil był na okładce naszego kalendarza na 2022 rok? Wyślij jego zdjęcie i zagłosuj. Ten pupil, który będzie miał najwięcej głosów, zostanie wybrany i upiększy swoją postacią kalendarz. Kalendarze z Kurierem Gmin trafią do naszych Czytelników, już w grudniu.

Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 12, a zakończy się 1 listopada o godzinie 24. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71601, w treści wpisując Pupil.X (X oznacza numer kandydata). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie zwycięskiego pupila na okładce naszego kalendarza na rok 2022.

Zizu Pupil.1

Kiara Pupil.2

Shella Pupil.3

Chaps Pupil. 4

Daisy Pupil.5

Boni Pupil.6

Frania Pupil.7

Kicia Pupil.8

Miki Pupil.9

Lila Pupil.10

Deyzi Pupil.11

Kizo Pupil.12

Spike Pupil.13

Drops Pupil.14

Chester Pupil.15

Blunio Pupil.16

Okruszek Pupil.17

Pusia Pupil.18

Mumu Pupil. 19

Messi Pupil. 20

Diamon Pupil. 21

Odi Pupil. 22

Zofia Pupil. 23

Rambo Pupil. 24

Pysia i Reksio Pupil. 25

Mika Pupil. 26

Pysia Pupil. 27

Diego Pupil. 28

Maja Pupil. 29

Mikki i Harley Pupil. 30

Nico Pupil. 31

Kropka Pupil. 32

Maniuś Pupil. 33

Paco Pupil.34

Maciek Pupil.35

Wiwaldi Pupil.36

Gosia Pupil. 37

Trusia Pupil.38

Judie Pupil. 39

Lusia Pupil.40

Bunia Pupil. 41

Demon Pupil. 42

Tuptuś Pupil. 43

Neli Pupil. 44

Elsa Pupil.45

Gloria Pupil. 46

Romeo Pupil.47

Regulamin konkursu Pupilu “wskocz” na kalendarz

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Pupilu “wskocz” na kalendarz , zwany dalej “Konkursem”.

1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowo-Medialna Art, z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”.

3. Dostawcą usług premium SMS jest Bild Presse Polska z o.o sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w okresie od dnia  08.10.2021 r., od godz.12:00. do  01.11.2021 r., do godziny 24:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Kurier Gmin w serwisie Facebook prowadzony pod adresem: www.facebook.com/kuriergmin/, strona www.kuriergmin.pl oraz tygodnik Kurier Gmin.

6. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.kuriergmin.pl poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu na stronie na Facebooku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu.

Przebieg i zasady Konkursu:

1. Konkurs rozpocznie się  08.10.2021  r.o godz. 12:00, a zakończy  01.11.2021 r. o godz. 24:00.

2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na stronie Kuriera Gmin na Facebooku wraz z imieniem pupila, 

3. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

4. Zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania konkursu, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Zgłoszenie nie zawierające wszystkich wymaganych treści będzie odrzucane.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na portalu Fb 02.11.2021 r.

6. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolna ilość zgłoszeń

7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

8. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:

– Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

– Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

– Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

– Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej, ani innych treści naruszających zasady moralności;

– Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

– Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;

– Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

– Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,

– Zdjęcie nie może zawierać wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej.

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na opublikowanie zdjęć przez Organizatora w serwisie Facebook, na profilu Kurier Gmin, stronie www oraz w tygodniku Kurier Gmin, w celach konkursowych.

10. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz zgodę do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.

Zasady głosowania:

1. Głosowanie na kandydata odbywa się za pomocą SMS-ów.

2. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71601, w treści wpisując Pupil.X (X oznacza numer kandydata). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT.

Nagrody i zasady przyznawania nagród:

1. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie zwycięskiego pupila na okładce naszego kalendarza na rok 2022.

2. Nagrody te w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.

3. Zwycięży pupil z największą ilością głosów .O rozstrzygnięciu wygranej nagrody zadecyduje ilość zebranych głosów między pupilami.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest spełnienie wszystkich warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej.

Postanowienia końcowe:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Redakcja Kurier Gmin, ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów, z dopiskiem “Reklamacja”.

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać:– dopisek na kopercie: “Reklamacja”,– wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie nr tel.),– uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,– podpis reklamującego.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

8. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.