Wołowska policja nadal prowadzi rekrutację

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie przypomina, że rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi policji mogą składać dokumenty u inspektor ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wołowie od poniedziałku do piątku.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do inspektora ds. Kadr i Szkolenia KPP w Wołowie w celu złożenia następujących dokumentów:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
 • wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
 • kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać u Inspektora ds. Kadr i Szkolenia KPP w Wołowie, ale także w każdej innej jednostce Policji czy w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Kandydat powinien mieć ze sobą maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.